ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendi

(d. ?/? - ö. 1089/1678)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Abduşşekûr Mûsâ Efendi İstanbulludur ve doğum tarihi bilinmemektedir. Küçük yaşta öğrenim görmeye başlamıştır. Celvetiye şeyhi Üsküdarî Şeyh Mahmûd Efendi’nin yetiştirmelerinden Gafûrî Şeyh Mahmûd Efendi’den ilim ve tarikat adabını öğrenmiştir. Asıl adı Mûsâ olup (Ekinci 2013: 100) kaynaklarda Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendi olarak geçmektedir. Koca Mustafa Paşa Camii yakınındaki Bâzergân Tekkesi’ne şeyh olmuştur. Bu görevde iken 1089/1678’de ölmüştür. Ölüm tarihi Sicill-i Osmanî’de yanlışlıkla 1078 olarak verilmiştir (Akbayar 1996: 1575). Edirnekapı dışındaki Emîr Buhârî Zaviyesi civarında defnedilmiştir. 

Şiirlerinde Şekûrî mahlasını kullanmıştır. Bilgili, âlim bir kişi olup vaazlar vermiştir (Özcan 1989: 572). Aynı zamanda müfessir ve muhaddistir (Akbayar 1996: 1575). Şeyhi, Gafûrî Şeyh Mahmûd Efendi (Mehmed Tahir 2000: 137) gibi ârifâne ilahileri vardır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. V. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 137.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Mustasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 495.

Mecmûa-i İlâhiyât. Milli Kütüphane. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu. 06 Mil Yz A. 2133. yk. 75b.

Mecmûa-i Eşâr. Milli Kütüphane. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu. 06 Mil Yz A. 4057. yk. 34a.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 277a.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ-I. İstanbul: Çağrı Yay. 572.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1988). C. 8. “Şekûrî Musa Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 126.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhî (Beste-nigâr)

Eylerüz her lahzada yüz bin hatâ

Rabbenâ yâ Rabbenâ fagfirlenâ

Lutfı çok ihsânı çok Perverdigâr

Kullara eyler ‘atâyı bî-şümâr

Yohsa cûd [u] fazluna mâni‘ mi var

Rabbenâ yâ Rabbenâ fagfirlenâ

Ey Şekûrî fazl-ı Mevlâyâ tayan

Tâ ki cennet ola rûha âşiyân

Böyle söyle görmeyem dersen ziyân

Rabbenâ yâ Rabbenâ fagfirlenâ

(Mecmûa-i İlâhiyât. Milli Kütüphane. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu. 06 Mil Yz A. 2133. yk. 75b.)

(Mecmûa-i Eşâr. Milli Kütüphane. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu. 06 Mil Yz A. 4057. yk. 34a.)

Matla

Bâg-ı kalbün âb-ı istigfâr ile kıl sebz ü ter

Gülşen-i feyz-i İlâhîden açılsun verd-i ter

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ-I. İstanbul: Çağrı Yay. 572.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA’TÎd. ? - ö. 1455-56Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Hamdullah Çelebid. ? - ö. 1683-84Doğum YeriGörüntüle
3Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Doğum YeriGörüntüle
4NA’TÎd. ? - ö. 1455-56Doğum YılıGörüntüle
5HAMDÎ, Hamdullah Çelebid. ? - ö. 1683-84Doğum YılıGörüntüle
6Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Doğum YılıGörüntüle
7NA’TÎd. ? - ö. 1455-56Ölüm YılıGörüntüle
8HAMDÎ, Hamdullah Çelebid. ? - ö. 1683-84Ölüm YılıGörüntüle
9Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Ölüm YılıGörüntüle
10NA’TÎd. ? - ö. 1455-56MeslekGörüntüle
11HAMDÎ, Hamdullah Çelebid. ? - ö. 1683-84MeslekGörüntüle
12Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)MeslekGörüntüle
13NA’TÎd. ? - ö. 1455-56Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Hamdullah Çelebid. ? - ö. 1683-84Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NA’TÎd. ? - ö. 1455-56Madde AdıGörüntüle
17HAMDÎ, Hamdullah Çelebid. ? - ö. 1683-84Madde AdıGörüntüle
18Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Madde AdıGörüntüle