ŞEREF, Halîl Şeref Efendi

(d. 1211/1796 - ö. 1267/1850-51)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1211/1796 tarihinde Maraş’a bağlı Elbistan’da doğmuştur. Asıl adı Halîl Şeref’tir. İlk tahsilini Elbistan müftüsü olan babası Ahmed Hayâtî Efendi’den almıştır. Daha sonra babasıyla birlikte İstanbul’a giderek burada beş yıl ilim tahsil ettikten sonra tekrar memleketine dönmüştür. 1260/1844-45 yılında Sünbül-zâde Vehbî’nin Nuhbe adlı eserini şerh ederek padişaha sunmuş ve onun mükâfatını görmüştür. 1266/1849-50 tarihinde Bağdat mevleviyyetine getirilen şair, görev süresinin bitiminde Elbistan’a dönmüş ve 1267/1850-51 yılında burada vefat etmiştir.

Sünbül-zâde Vehbî’nin Nuhbe adlı eserinin şerhini yapan Halîl Şeref Efendi, yine Esrârü’l-Melekût adlı Arapça bir eseri Efkâru’l-Ceberût adıyla Türkçeye tercüme etmiştir. Bunların dışında şairin birçok Arapça ve Türkçe şiirleri ile risaleleri bulunmaktadır (Çiftçi yty: 239, Şemseddin Sâmî 1314: 2850).

Kaynakça

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 05.12.2013].

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.12.2013
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cemâl-i bâgı ne hoş gülsitân-ı hikmetdir

Gönüller anda gezer bülbülân-ı hikmetdir

Amân o gamzeler âfet girişmeler hikmet

Şaşırdım anı görünce çemân-ı hikmetdir

Çü cüz-i lâyetecezzâ vü nokta-i mevhûm

Bilinmedi kim umûr-ı dehân-ı hikmetdir

Güneş yüzünde görünce hilâl-ı ebrûyu

Dimişdir ehl-i felek bu kırân-ı hikmetdir

Bakılsa kudret-i Bârî müşâhede olunur

Sahîfe-i ruhı âyînedân-ı hikmetdir

Bu kaşların ki çekilmiş yerâg-ı kudretle

Berât-ı hüsnüne ey şeh nişân-ı hikmetdir

Rızâ-yı bûs-i leb ol hikmeti Şeref sorma

Hulâsa âb-ı hayât tâze cân-ı hikmetdir

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 05.12.2013]. 238-39.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYFÎ, Ahmed Seyfî Beyd. ? - ö. 1620-21Doğum YeriGörüntüle
2MES’ÛD, Sa’deddîn-i Mar’aşîd. ? - ö. 19. yüzyılDoğum YeriGörüntüle
3MU’ÎDÎ, Mu’îd-zâde Mehmed Mu’îdî Ef. b. Şam Müftüsü Maraşlı Mehmed Ef. b. Mu’îd-zâde Abdülaziz Ef b. Abdurrahman Ef. b. Yusuf Ef. b. Bektûtd. ? - ö. 1584Doğum YeriGörüntüle
4HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Doğum YılıGörüntüle
5HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
7HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Ölüm YılıGörüntüle
8HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Madde AdıGörüntüle
14HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Madde AdıGörüntüle