SEZÂ’Î, Abdurrahman Sezâ’î Efendi

(d. ?/? - ö. 1081/1669)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Sezâ’î mahlasını kullanan Abdurrahman Efendi aslen İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Gençlik yıllarında iyi bir eğitim alarak mülazım olmuş, kadılık yapmıştır (Cunbur 2007: 593).
Şairin ailesine dair tek bilinen, yine 17. yüzyıl şairlerinden olan ve kendisi gibi kadılık yapan Edâyî Recep Çelebi’nin (ö 1057/ 1647) kardeşi olduğudur (Mehmed Süreyya 1996: C.2. 440; C.5. 1503).
Sezâ’î Abdurrahman Efendi, hicri 1081/ miladi 1669 yılında vefat etmiştir (Tuman 2001: 24, 426).
Tezkirelerde eseri/ eserleri hakkında bilgi verilmemekle beraber edebî kişiliğine dair değerlendirmeler bulunmaktadır. Safâyî “methedilmeye layık şirin edalı bir şair” diye tanıtmaktadır (Çapan 2005: 272). Güftî ise “İstanbul’un hoş edalıları onun sözlerini makbul tutar.” dedikten sonra şairin mazmun kullanmadaki yönünü tenkit etmektedir (Yılmaz 2001: 147-148).
Şiirlerinden örnek olarak tezkirelerde sadece 2 beyti bulunmaktadır.

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1985). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Ünv. Yay.

Cunbur, Müjgan (2007). “Sezâî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul. 593.

Çapan, Pervin (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî ‘Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr’ İnceleme- Metin- İndeks. Ankara: AKM Yay.

Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmanî. C. 2 ve 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. hzl. Cemâl Kurnaz ve Mustafa Tatcı. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yılmaz, Kâşif (2001). Güftî ve Teşrifâtü’ş-Şuârâsı. Ankara: AKM Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN
Yayın Tarihi: 17.07.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyitler

1
Müfte‘ilün mefâ‘ilün müfte‘ilün mefâ‘ilün
Şîşe-i sabrı ‘âşıka âfet-i nâz degmesün
Zâ’ika recâsına kand-i niyâz degmesün

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1985). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay. 205.)

2

Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün
Eşkini bahr-i muhît itse Sezâ’î yeri var
Mâ-cerâ-yı gamı bir dil-ber-i magrûr iledir

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 426.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ayşe Sarısayınd. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle