SIRRÎ, Sırrî Paşa

(d. 1217/1802-03 - ö. 1270/1853-54’ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802-03 yılında Konya’da doğdu. Halebli Melek Ahmed Paşa-zâde Osmân Paşa’nın oğludur. 1129/1813-14 yılında sarayda kapıcıbaşılık rütbesine yükseldikten sonra bazı görevlerde bulundu. 1260/1844-45 yılında Mîr-ümerâlık rütbesiyle Van kaymakamlığına getirildi. Daha sonra Kars kaymakamlığına atandı. 1266/1849-50 yılında Yemen defterdarlığına atandı. Bir yıl sonra da vezirlik rütbesiyle Yemen valiliği görevine getirildi. 1270/1853-54’te Anadolu Ordu-yı Hümâyunu’nda görevlendirildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Fatîn’e göre Sırrı Paşa, güçlü ve sevilen bir vezir olup şiirleri kabul görmüştür (1271: 191). Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “Sırrî Paşa”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 609.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 425.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Sırrî Paşa (Konyalı)”. C.8. İstanbul: Dergâh Yay. 10.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. IV. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 2560.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

 Keşf-i râz eyler isem kâse-i dünyâ tutuşur

 Ketm eder isem eger dilde süveydâ tutuşur

 İrişir devr-i şerer-nâk-ı dilim eflâka

 Sûziş-i âhım ile atlas-ı mînâ tutuşur

 Kadd-i mevzûnunu yâd eyleyerek gülşende

 Âh-ı serd etsem eger serv-i dil-ârâ tutuşur

 Sen o dem etmiş idin hasretile bagrımı nâr

 Bu o âteş ki begim sönmedi hâlâ tutuşur

 Sırrıyâ yazsam eger sûz-ı dili ahbâba

 Kilk u evrâk yanup ma‘nî-i imlâ tutuşur

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 191-192.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EFLÂKÎ, Eflâkî Dede, Eflâkî Ahmed Ârifî, Ârifîd. ? - ö. 1359-60Doğum YeriGörüntüle
2KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Doğum YeriGörüntüle
3DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4EFLÂKÎ, Eflâkî Dede, Eflâkî Ahmed Ârifî, Ârifîd. ? - ö. 1359-60Doğum YılıGörüntüle
5KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Doğum YılıGörüntüle
6DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7EFLÂKÎ, Eflâkî Dede, Eflâkî Ahmed Ârifî, Ârifîd. ? - ö. 1359-60Ölüm YılıGörüntüle
8KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Ölüm YılıGörüntüle
9DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10EFLÂKÎ, Eflâkî Dede, Eflâkî Ahmed Ârifî, Ârifîd. ? - ö. 1359-60MeslekGörüntüle
11KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?MeslekGörüntüle
12DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913MeslekGörüntüle
13EFLÂKÎ, Eflâkî Dede, Eflâkî Ahmed Ârifî, Ârifîd. ? - ö. 1359-60Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EFLÂKÎ, Eflâkî Dede, Eflâkî Ahmed Ârifî, Ârifîd. ? - ö. 1359-60Madde AdıGörüntüle
17KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Madde AdıGörüntüle
18DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle