TAYYİBÎ, Sun’ullâh-zâde Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. Receb 1174/Şubat-Mart 1761)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Asıl adı Tayyibî Mustafa Efendi’dir. Bursa’da doğdu. Babasının adı Sun’ullâh’tır. Görev yeri hakkında kaynakların verdiği bilgiler farklılık göstermektedir. Râmiz’in verdiği bilgiye göre, Bursa’da İshak-ı Kârizûnî Camiinde imamlık yaptı (Erdem 1994: 198). Hatimetü’l-Eş’âr (Sarıkaya 2007: 435) ve Sicill-i Osmani’deki (Akbayar 1996: 1627) bilgilere göre ise Bursa’da Sultan Orhan Gazi Camiinde hatiplik görevini yapmış, bu görevde iken Recep 1174 / Şubat-Mart 1761'de vefat etmiştir. Âdâb-ı Zurafâ'da  ise ölüm tarihi 1170/1756-57 senesi olarak geçmektedir (Erdem 1994: 198). Müstakim-zâde, ölümüne “ Âh geçdi kabre Tayyibi “tayyebe’llâhu serâhu” (1174) tarihini düşürmüştür.

Zarif ve nüktedan bir kişiliği vardır. Şiir ve nesir konusundaki bilgisinin yanında ta’lik yazısı konusunda da, Şeyhülislam Veliyüddîn Efendi’den ta’lik yazısı dersini alanusta bir hattattır. Şeyhülislamın kızına aşık olmuş onunla evlenmiştir. Hüsnü hattıyla 25 adet Şifâ-yı Şerîf, birçok Beydâvî tefsiri, Meşârik ve daha birçok eseri istinsah etmiş ve hüsnü hat konusunda Tayyibî-i Sâni olarak anılmıştır. 

Kaynaklarda şiirleriyle ilgili tek örnek,  Âsım adlı şairin (ö.1160/1747-48) vefatına düştüğü tarihtir (Çifçi: 276; Erdem 1994: 198).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicil-i Osmânî-Osmanlı Ünlüleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 30.  

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014].276.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdab-ı Zürafa'sı: İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay.198.

Müstakîm-zâde, S. (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 741-42.

Sarıkaya, Orhan. (2007). Tezkirecilik Geleneği İçerisinde Fatîn Tezkiresi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MUHAMMET İNCE
Yayın Tarihi: 18.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Âsım-ı üstâd-ı kül ehl-i hüner

 Nâzım-ı eş‘âr u dânâ-yı cihân

 Nakşibendi-meşreb ü âl-i Resûl

 Hâce-i bî-misl-i devrân u zamân

 

 Bülbül-i Cennet misâli âkibet

 Gülşen-i firdevsi kıldı âşiyân

 Geldi bir târîh Tayyibî fevtine

 "Rûh-ı Âsım itdi pervâz-ı cinân"

(Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014]. 276.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Doğum YeriGörüntüle
2SELÎSÎ/MEHMED, Baldır-zâde Şeyh Mehmed Selîsî Efendi b. Mustafa Efendi b. Tokadî Ali Deded. ? - ö. Haziran-Temmuz 1650Doğum YeriGörüntüle
3Burhan Arpadd. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Doğum YılıGörüntüle
5SELÎSÎ/MEHMED, Baldır-zâde Şeyh Mehmed Selîsî Efendi b. Mustafa Efendi b. Tokadî Ali Deded. ? - ö. Haziran-Temmuz 1650Doğum YılıGörüntüle
6Burhan Arpadd. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Ölüm YılıGörüntüle
8SELÎSÎ/MEHMED, Baldır-zâde Şeyh Mehmed Selîsî Efendi b. Mustafa Efendi b. Tokadî Ali Deded. ? - ö. Haziran-Temmuz 1650Ölüm YılıGörüntüle
9Burhan Arpadd. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76MeslekGörüntüle
11SELÎSÎ/MEHMED, Baldır-zâde Şeyh Mehmed Selîsî Efendi b. Mustafa Efendi b. Tokadî Ali Deded. ? - ö. Haziran-Temmuz 1650MeslekGörüntüle
12Burhan Arpadd. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994MeslekGörüntüle
13FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SELÎSÎ/MEHMED, Baldır-zâde Şeyh Mehmed Selîsî Efendi b. Mustafa Efendi b. Tokadî Ali Deded. ? - ö. Haziran-Temmuz 1650Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Burhan Arpadd. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Madde AdıGörüntüle
17SELÎSÎ/MEHMED, Baldır-zâde Şeyh Mehmed Selîsî Efendi b. Mustafa Efendi b. Tokadî Ali Deded. ? - ö. Haziran-Temmuz 1650Madde AdıGörüntüle
18Burhan Arpadd. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Madde AdıGörüntüle