TAYYİBÎ, Sun’ullâh-zâde Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. Receb 1174/Şubat-Mart 1761)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Asıl adı Tayyibî Mustafa Efendi’dir. Bursa’da doğdu. Babasının adı Sun’ullâh’tır. Görev yeri hakkında kaynakların verdiği bilgiler farklılık göstermektedir. Râmiz’in verdiği bilgiye göre, Bursa’da İshak-ı Kârizûnî Camiinde imamlık yaptı (Erdem 1994: 198). Hatimetü’l-Eş’âr (Sarıkaya 2007: 435) ve Sicill-i Osmani’deki (Akbayar 1996: 1627) bilgilere göre ise Bursa’da Sultan Orhan Gazi Camiinde hatiplik görevini yapmış, bu görevde iken Recep 1174 / Şubat-Mart 1761'de vefat etmiştir. Âdâb-ı Zurafâ'da  ise ölüm tarihi 1170/1756-57 senesi olarak geçmektedir (Erdem 1994: 198). Müstakim-zâde, ölümüne “ Âh geçdi kabre Tayyibi “tayyebe’llâhu serâhu” (1174) tarihini düşürmüştür.

Zarif ve nüktedan bir kişiliği vardır. Şiir ve nesir konusundaki bilgisinin yanında ta’lik yazısı konusunda da, Şeyhülislam Veliyüddîn Efendi’den ta’lik yazısı dersini alanusta bir hattattır. Şeyhülislamın kızına aşık olmuş onunla evlenmiştir. Hüsnü hattıyla 25 adet Şifâ-yı Şerîf, birçok Beydâvî tefsiri, Meşârik ve daha birçok eseri istinsah etmiş ve hüsnü hat konusunda Tayyibî-i Sâni olarak anılmıştır. 

Kaynaklarda şiirleriyle ilgili tek örnek,  Âsım adlı şairin (ö.1160/1747-48) vefatına düştüğü tarihtir (Çifçi: 276; Erdem 1994: 198).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicil-i Osmânî-Osmanlı Ünlüleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 30.  

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014].276.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdab-ı Zürafa'sı: İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay.198.

Müstakîm-zâde, S. (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 741-42.

Sarıkaya, Orhan. (2007). Tezkirecilik Geleneği İçerisinde Fatîn Tezkiresi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MUHAMMET İNCE
Yayın Tarihi: 18.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Âsım-ı üstâd-ı kül ehl-i hüner

 Nâzım-ı eş‘âr u dânâ-yı cihân

 Nakşibendi-meşreb ü âl-i Resûl

 Hâce-i bî-misl-i devrân u zamân

 

 Bülbül-i Cennet misâli âkibet

 Gülşen-i firdevsi kıldı âşiyân

 Geldi bir târîh Tayyibî fevtine

 "Rûh-ı Âsım itdi pervâz-ı cinân"

(Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014]. 276.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂHİR, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1677-78Doğum YeriGörüntüle
2NÂMIK, Mehmed Nâmık Çelebi b. Hayyat İsmail Çelebid. ? - ö. 1712-13Doğum YeriGörüntüle
3İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
4TÂHİR, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1677-78Doğum YılıGörüntüle
5NÂMIK, Mehmed Nâmık Çelebi b. Hayyat İsmail Çelebid. ? - ö. 1712-13Doğum YılıGörüntüle
6İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
7TÂHİR, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1677-78Ölüm YılıGörüntüle
8NÂMIK, Mehmed Nâmık Çelebi b. Hayyat İsmail Çelebid. ? - ö. 1712-13Ölüm YılıGörüntüle
9İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
10TÂHİR, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1677-78MeslekGörüntüle
11NÂMIK, Mehmed Nâmık Çelebi b. Hayyat İsmail Çelebid. ? - ö. 1712-13MeslekGörüntüle
12İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845MeslekGörüntüle
13TÂHİR, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1677-78Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂMIK, Mehmed Nâmık Çelebi b. Hayyat İsmail Çelebid. ? - ö. 1712-13Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂHİR, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1677-78Madde AdıGörüntüle
17NÂMIK, Mehmed Nâmık Çelebi b. Hayyat İsmail Çelebid. ? - ö. 1712-13Madde AdıGörüntüle
18İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845Madde AdıGörüntüle