VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendi

(d. ?/? - ö. 1060/1650)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Ahmed’dir. Okçu-zâde Mîr Mehmed Nişânî Efendi’nin oğlu, Okçu-zâde Mehmed Paşa’nın da torunudur. Okçu-zâde Ahmed Vak’î sanıyla tanınmıştır. Tuhfe-i Hattâtîn’de adı Ahmed Refî olarak geçen şair, babasından hüsnühattın sülüs, nesih, talik ve tevki’ çeşitlerini meşk etmiştir (Müstakîm-zâde 1928: 82). Tuğra kalemine mülazım olarak atanmıştır. Burada eğitimine devam eden Ahmed Vak’î Efendi, eğitimini tamamladıktan sonra müderris oldu. Bir müddet Şeyhülislam Bahâyî Efendi’nin tezkireciliğini yaptı. Süleymaniye Medresesi müderrisliğine yükselmişken 1060/1650 yılında vefat etmiştir. Mezarı, Şeyh Vefa Türbesi civarında bulunmaktadır (Çapan 2005: 694; Abdulkadiroğlu 1999: 522).

Kaynaklar, Vak’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi vermez.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.11.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Serfürû eyleyemez saltanat-ı Dârâya

Pây-ı ümmîdi çeken dâmen-i istignâya

 

Leb-i dildârı gören sâgar-ı gülgûn üzre

İki berg-i gül-i ter kondı sanur sahbâya

 

Kâkül-i yâr ider hayli yukardan revân

Sâye-i zülfi düşer mihr-i cihân-ârâya

 

Bilmezüz mesned-i devlet nicedür ey Vak‘î

Bezm-i ‘âlem degmez bu kadar gavgâya 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkîre-i Safâyî Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 694)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
2Türker Armanerd. 7 Nisan 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Doğum YeriGörüntüle
4SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
5Türker Armanerd. 7 Nisan 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Doğum YılıGörüntüle
7SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8Türker Armanerd. 7 Nisan 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Ölüm YılıGörüntüle
10SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854MeslekGörüntüle
11Türker Armanerd. 7 Nisan 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633MeslekGörüntüle
13SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Türker Armanerd. 7 Nisan 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
17Türker Armanerd. 7 Nisan 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Madde AdıGörüntüle