HAFÎD, Mehmed Hafîd Bey, İstanbullu

(d. 1267/1850 - ö. 1338/1920)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1267/1850 yılında İstanbul'da doğdu. Teşrifatçı Köse Âkif Efendi-zâde Sa'îd Bey'in oğludur. Rüşdî Mektebi'nde, Mahrec-i Aklâm'da ve Lisan Mektebi'nde Öğrenim gördü. Özel hocalardan Farsça tahsil etti. Sonra 1869 yılında Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Mazbata Odası'nda göreve başladı. 1872 yılında Mahkeme-i İbtidâ'iyye zabt katibi oldu. Kitabetin lağvından sonra Mazbata Odası'na döndü. 1876 yılında İstinaf mahkemesi hukuk kısmı kalemi müdüriyetine, bir sene sonra o kalemin zabıt kitabetine, 1884 yılında İçel Müdde'î-i Umîmî muavinliğine atandı. 1885 yılında istifa etti. 1890 yılında sâlise rütbesi ve beşinci rütbe Mecîdî nişanı verildi. Geçici olarak İstanbul Bidayet Mahkemesi ceza dairesi müstantıklığına, daha sonra o mahkemenin müdde'î-i umûmî muavinliğine, 1895'te İstanbul Bidayet Mahkemesi azalığına tayin edildi. 1809 yılında azlolundu. Sonra emekli edildi. 1338/1920 yılında İstanbul'da vefat etti. Rumelihisarı Kabristanı'na defnedildi.

Orta boylu, biraz seyrek sakallı idi.

Zamanın gazete ve dergilerinde manzumeleri görülmektedir. Kerbelâ hadisesine dair Meşhed-i Mihr-i Cemâl adında manzum bir eser yazmıştır. Eser basılmamıştır. Muallim Feyzî (ö.1910) bu esere uzun bir takriz yazmıştır. Şiirlerine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tevhîd'den

Allâhım etdin âlemler îcâd

Kıldın ademden ekvânı bünyâd

Mün'im olanlar zâ'ildir ammâ

Sen lâ-yezâlsin yâ Rabbe'l-a'lâ

Dünyâ-yı hâdis asl-ı kıdemden

Aldı kuvâsın oldu müberhen

Âb ile âteş hâk ü hevâdan

Bir âlem ihyâ etdin Hudâ sen

Oldu bu âlem zıddıyla zâhir

Ezdâdı oldun tevhîde kâdir

Ey Kâdir ü ey Rabb-i musaddak

Sensin cihânın hallâkı mutlak

İndi havâdan tûfân turâba

Çıkdı serâdan volkan havâya

Çekdin semâya ebr etdin âbı

Sokdun turâba nâr-ı azâbı

Berk urdu âteş ka'r-ı zemînden

Bu hâk-dânı sarsdı yerinden

Etdi bihârı enhârı zâhir

Oldu ma'âdin kânûnu bâhir

İnbât kuvâsın verdin turâba

Feyz ü safâsın terk etdin âba

Tehlîl sana Hak âsârın azher

Allâhu ekber Allâhu ekber

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay. 2144.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂ'İZ / SAFHÎ, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Mayıs 1794Doğum YeriGörüntüle
2Emre Kongard. 13 Ekim 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SEYYİD, Abdurrahman Nesîb Deded. ? - ö. 1842Doğum YeriGörüntüle
4KEL BAHŞİ, Annaberdi Aydoğduoğlud. 1850 - ö. 1923Doğum YılıGörüntüle
5CÛDÎ, Merzifonlu Muallim İbrâhîm Cûdîd. Kasım 1850 - ö. 19 eylül 1931Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
7Haşim (Yenişehirli)d. 1860 - ö. 25 Kasım 1920Ölüm YılıGörüntüle
8ZEKÂYÎ, Ahmed Efendid. 1853 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
9Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Ölüm YılıGörüntüle
10ÖRGEEVREN/SINDIRGILI SÜREYYA, Ahmed Süreyya Örgeevrend. 13.04.1888 - ö. 07.08.1969MeslekGörüntüle
11Zeki Mesut Alsand. 15 Mayıs 1889 - ö. 24 Eylül 1984MeslekGörüntüle
12Faika Sarpd. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÂYÂB, Şerîf Mehmed Beyd. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKKÎ, Şeyh İsmail Hakkı Zühdi Efendid. 1862 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HURREM, İbrâhim, Çankırılıd. ? - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAHÂBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÜCÛDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle