HAFÎD, Mehmed Hafîd Bey, İstanbullu

(d. 1267/1850 - ö. 1338/1920)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1267/1850 yılında İstanbul'da doğdu. Teşrifatçı Köse Âkif Efendi-zâde Sa'îd Bey'in oğludur. Rüşdî Mektebi'nde, Mahrec-i Aklâm'da ve Lisan Mektebi'nde Öğrenim gördü. Özel hocalardan Farsça tahsil etti. Sonra 1869 yılında Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Mazbata Odası'nda göreve başladı. 1872 yılında Mahkeme-i İbtidâ'iyye zabt katibi oldu. Kitabetin lağvından sonra Mazbata Odası'na döndü. 1876 yılında İstinaf mahkemesi hukuk kısmı kalemi müdüriyetine, bir sene sonra o kalemin zabıt kitabetine, 1884 yılında İçel Müdde'î-i Umîmî muavinliğine atandı. 1885 yılında istifa etti. 1890 yılında sâlise rütbesi ve beşinci rütbe Mecîdî nişanı verildi. Geçici olarak İstanbul Bidayet Mahkemesi ceza dairesi müstantıklığına, daha sonra o mahkemenin müdde'î-i umûmî muavinliğine, 1895'te İstanbul Bidayet Mahkemesi azalığına tayin edildi. 1809 yılında azlolundu. Sonra emekli edildi. 1338/1920 yılında İstanbul'da vefat etti. Rumelihisarı Kabristanı'na defnedildi.

Orta boylu, biraz seyrek sakallı idi.

Zamanın gazete ve dergilerinde manzumeleri görülmektedir. Kerbelâ hadisesine dair Meşhed-i Mihr-i Cemâl adında manzum bir eser yazmıştır. Eser basılmamıştır. Muallim Feyzî (ö.1910) bu esere uzun bir takriz yazmıştır. Şiirlerine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tevhîd'den

Allâhım etdin âlemler îcâd

Kıldın ademden ekvânı bünyâd

Mün'im olanlar zâ'ildir ammâ

Sen lâ-yezâlsin yâ Rabbe'l-a'lâ

Dünyâ-yı hâdis asl-ı kıdemden

Aldı kuvâsın oldu müberhen

Âb ile âteş hâk ü hevâdan

Bir âlem ihyâ etdin Hudâ sen

Oldu bu âlem zıddıyla zâhir

Ezdâdı oldun tevhîde kâdir

Ey Kâdir ü ey Rabb-i musaddak

Sensin cihânın hallâkı mutlak

İndi havâdan tûfân turâba

Çıkdı serâdan volkan havâya

Çekdin semâya ebr etdin âbı

Sokdun turâba nâr-ı azâbı

Berk urdu âteş ka'r-ı zemînden

Bu hâk-dânı sarsdı yerinden

Etdi bihârı enhârı zâhir

Oldu ma'âdin kânûnu bâhir

İnbât kuvâsın verdin turâba

Feyz ü safâsın terk etdin âba

Tehlîl sana Hak âsârın azher

Allâhu ekber Allâhu ekber

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay. 2144.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hulusi Üstünd. 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CEM'Î, Mehmed Cem'î Efendid. ? - ö. 1659/1660Doğum YeriGörüntüle
3DERVİŞ, Yayabaşı-zâde Derviş Deded. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
4Muallim Nacid. 1850 - ö. 13 Nisan 1893Doğum YılıGörüntüle
5Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Doğum YılıGörüntüle
6MUKİMÎd. 1850 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
7ZEKÂYÎ, Ahmed Efendid. 1853 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
8HÂKÎ, Emîn Hâkî Beyd. 1889 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİF, Cabbâr-zâde Mehmed Ârif Beyd. 1828 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
10Turgay Değirmencid. 28 Mayıs 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933MeslekGörüntüle
12Ergun Savd. 01 Ocak 1933 - ö. 13 Şubat 2015MeslekGörüntüle
13SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FETHÎ, Zülfikard. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUL YUSUFd. 1712 - ö. 1789Madde AdıGörüntüle
17RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
18YUNUS EMRE, Yunus, Kul Yunus, Âşık Yunus, Yunus Emremd. 1240-1241 - ö. 1320-1321Madde AdıGörüntüle