VEZNÎ, Veznî Çelebi

(d. ?/? - ö. 986/1578)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İznikli olan Veznî’nin hayatı hakkında kaynaklarda verilen bilgiler sınırlıdır. Afyona olan aşırı düşkünlüğünden dolayı vücudu zayıf düştü. Riyâzî (Riyâzî vr. 117a) ve Kaf-zâde Fâ’izî (Kaf-zâde Fâ’izî vr. 204b), Veznî’nin III. Murad dönemi (1574-95) ortalarında, Mehmed Süreyya (Akbayar 1998: 1664) ise 986/1578 yılında öldüğünü belirtir.

Veznî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Ahdî, Veznî’nin her zaman nazım bilgileriyle meşgul olduğunu ve bu alanda bilgi sahibi olmak üzere olduğunu belirtir. Yine hoş sohbet, neşeli bir yaratılışa sahip olan şairin, renkli sözlerinin olduğunu ve birçok garip manalı şiirlerinin bulunduğunu söyler (Solmaz 2005: 574). Hasan Çelebi de Veznî’nin yazdığı şiirlerin şiirden anlayanlarca kıymetinin bilindiğini ve takdir edildiğini ifade eder (Eyduran 2009: 408).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 204b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 117a.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.07.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cilâ vir çeşm-i câna hâk-pây-ı dil-rübâ ile

Sakın kehhâller gözün boyarlar tûtiyâ ile

xxx

Çekdi kavs-i kuzahı rezm ide mânend-i dilîr

Kılıcından felegün kan tamar mihr-i münîr

xxx

Gam-ı zülfün çekeyin her ne kadar müşkil ise

Ölümümdür bana gösterme hattun ile tırâş

xxx

Gösterse n’ola halka benânıyla beni yâr

Âşüftesiyüm bunca zemândur ki ben anun

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 409.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUN’Î, Sun’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NİKÂBÎd. ? - ö. 1533/34 ?Doğum YeriGörüntüle
3VAHYÎ-ZÂDE, Abdullah Hilmî Efendid. 1534 - ö. 1609Doğum YeriGörüntüle
4SUN’Î, Sun’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NİKÂBÎd. ? - ö. 1533/34 ?Doğum YılıGörüntüle
6VAHYÎ-ZÂDE, Abdullah Hilmî Efendid. 1534 - ö. 1609Doğum YılıGörüntüle
7SUN’Î, Sun’î Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NİKÂBÎd. ? - ö. 1533/34 ?Ölüm YılıGörüntüle
9VAHYÎ-ZÂDE, Abdullah Hilmî Efendid. 1534 - ö. 1609Ölüm YılıGörüntüle
10SUN’Î, Sun’î Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NİKÂBÎd. ? - ö. 1533/34 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VAHYÎ-ZÂDE, Abdullah Hilmî Efendid. 1534 - ö. 1609Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SUN’Î, Sun’î Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NİKÂBÎd. ? - ö. 1533/34 ?Madde AdıGörüntüle
15VAHYÎ-ZÂDE, Abdullah Hilmî Efendid. 1534 - ö. 1609Madde AdıGörüntüle