VUSÛLÎ, Küçük Bâli Paşa-zâde

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi, uç beyi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Küçük Bâlî Paşa’nın oğludur. Üsküplüdür. Asıl adı Mehmed olan Vusûlî, Yahyalı ocağına mensuptur. Bir dönem Arad’da uç beyi olarak görev yaptı. Cömertliği, yardım severliği, adaleti ve kahramanlığı ile tanındı (Kılıç 2010: 569). 1000/1591 yılında vefat etti.

 Mürettep bir divânı olan şairin şiirlerinin dönem şairleri tarafından beğenildiği kaynaklarda ifade edilmektedir (Sungurhan 2008: 231).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 20.02.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.02.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bahr-ı hüsn içre n’ola ey dürr-i yek-dâne sana

Ger sadef dâye olup lü’lü’ olursa lâlâ

 

Bize açılmağ imiş kasdı o gonçe-dehenün

Açma ammâ burayı kimseye ey bâd-ı sabâ

 

Zâl-i dehrün degül imiş ise ser-mûyı sefîd

Subh-dem başına yakmazdı şafakdan hınnâ

 

Tarz-ı Bâkîye Vusûlî yüri uydur şi’rün

İde gör kâ’ide-i âb-ı hayâtı icrâ

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.02.2014]. 416)

Beyit

Eğer dâmânuna irmezse destüm dâr-ı vuslatda

Elüm yakanda ey serv-i ser-efrâzum kıyâmetde

(Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 591)

Beyit

Gül gibi çünki küşâd oldı gazâ meydânı

Lâle-reng eylese tan mı şühedâ meydânı

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 570)

Beyit

O miyân da güzel ol zülf-i semen-bû da güzel

Kılca yok ‘aybı begüm o da güzel bu da güzel

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 570)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Doğum YeriGörüntüle
2LA'LÎd. ? - ö. 1566 civarıDoğum YeriGörüntüle
3Leyla Şerif Emind. 13 Mayıs 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Doğum YılıGörüntüle
5LA'LÎd. ? - ö. 1566 civarıDoğum YılıGörüntüle
6Leyla Şerif Emind. 13 Mayıs 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Ölüm YılıGörüntüle
8LA'LÎd. ? - ö. 1566 civarıÖlüm YılıGörüntüle
9Leyla Şerif Emind. 13 Mayıs 1981 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666MeslekGörüntüle
11LA'LÎd. ? - ö. 1566 civarıMeslekGörüntüle
12Leyla Şerif Emind. 13 Mayıs 1981 - ö. ?MeslekGörüntüle
13FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LA'LÎd. ? - ö. 1566 civarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Leyla Şerif Emind. 13 Mayıs 1981 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Madde AdıGörüntüle
17LA'LÎd. ? - ö. 1566 civarıMadde AdıGörüntüle
18Leyla Şerif Emind. 13 Mayıs 1981 - ö. ?Madde AdıGörüntüle