ZEMÎNÎ

(d. ?/? - ö. 960/1552)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmûd’dur. İstanbulludur. Şam kadısı İshak Çelebi’nin talebesi ve yakınıdır. İshak Çelebi’nin ölümünden sonra ilim yolunu terk ederek sipahiliği seçti. Hasan Çelebi ve teferruatıyla olmak üzere Âşık Çelebi’de, bir aşk macerasına kapıldığı, bu yolda zamanla avare bir seyyah gibi diyar diyar gezdiği zikredilmektedir. 960/1552’de öldü. Sehî’nin tezkiresini yazdığı zamanda çok genç olduğu anlaşılan şair için bu tezkire yazarı “nev-heves” bir şair değerlendirmesini yaparken diğer tezkirelerde herhangi bir yorum bulunmamaktadır. Tezkirelerde Keşfî ile karşılıklı şiirleşmelerine örnekler verilmiştir. Zemînî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda beş, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde bir adet şiiri mevcuttur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 114b, 256a, 548b…

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

“Zemînî” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 651.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 07.09.2013
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Tâc-ı ahmer geydügiçün ola şâhîler gibi

 Koydı cüst Amr’ı sabâ şeh-bâz-ı şâhîler gibi

 Cennete döndi cihân bâgı müzeyyen râstî

 Câm-ı zer nergis elinde_erkân-ı şâhîler gibi

 Her şükûfenüñ elinde zer-külâh-ı şâhvâr

 Her dıraht ton geydi ammâ pâdşâhîler gibi

 Serv ser-leşker olup ceyş ü alem çekmiş gelür

 Gonçe hançer sokunur gerçek sipâhîler gibi

 Bir yeşil seccâde salmışdur benefşe ber-zemîn

 Yâsemen ak ton geyer şeyh-i ilâhîler gibi

 Öykünelden gül yüzine hacletinden ay u gün

 Yüz sürer ayaklara derbân-ı şâhîler gibi

 Tâze tâze dâg ile yir yir Zemînî derdmend

 Sînesin zeyn eylemiş deryâda mâhîler gibi

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013].2719)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Irmak Zilelid. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
4Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Irmak Zilelid. 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Irmak Zilelid. 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
10Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Irmak Zilelid. 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909MeslekGörüntüle
13Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Irmak Zilelid. 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Irmak Zilelid. 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle