İBRET, Seyyid Muhammed Efendi

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl İsmi Seyyid Muhammed'dir. Şiirlerinde İbret mahlasını kullandı. Anadolu'dan Seyyid Ahmed'in oğludur. Babası Bağdat kadısı ile İstanbul'dan Bağdat'a gelen Hatip-zâde Mustafa Efendi'nin kâhyasıdır. Seyyid Muhammed Efendi Arapçaya hakim olmamasına rağmen fıkıhta zor meseleleri kolayca çözerdi. 40 yaşında iken vefat etti (Akkuş 2008: 230-243).

Nakşî ekolüne bağlı Mevlana Şeyh Hâlid'e vefatı için bir tarih kasidesi yazdı. Nakşî silsilesine ait Farsça 5 beyit vardır.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Mesneviden

El-hamdü li-Râfi’i’s-semâvât

Eş-şükrü li-Vâhibi’l-atıyyât

Der arz u semâ ki bî-mesîlest

Der hükm-i adl-i bî-adîlest

Var oldu kevn didikde Ol kün

Emr eyledi Âdem’e Ol üskün

Peyvest-i der-i atâsı meftûh

Lütfuyla necâta yetdi kim Nûh

Nâzil idüben Halîl’ekurbân

Her vechile anı kıldı şâdân

Peygâm-ı azîz-i Mısr ile hem

Ya’kûb-ı hazîn iitdi hurrem

Olmuş idi kelîmi dahi Mûsâ

Sînâ’dan idüp ana tecellâ

Eyyûb’u sabırda kıldı kâmil

Ekdâr u gam u belâya hâmil

Olmuş kerem ile kudretinden

Te’sir-i füyûz u hikmetinden

Usâde-i sâni-i şehd-i fâik

Hurma tohumu nahîl-i bâsık

Kayyum u Kadîm u Hayy u Hâlık

Deyyûm u Kerîm u Ferd ü Râzık

Üftâdelerin muîn ü yârı

Emriyle umûr-ı halk cârî

Dâvâr-ı azîm ü dâd-ârâ

Dânâ-yı nihân u âşikârâ

...

Bu Silsile’nin zevi’l-kemâle

Tâ kim ola sâl-i nazmı ma’lûm

Kilk-i dü-zebân ile utârid

Tarîhini yazdı Dürr-i manzûm 1240 (1824-25)

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 242-243


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BASÎRÎ, Acem, Alacad. 1466/67 - ö. 1534/35Doğum YeriGörüntüle
2DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4BASÎRÎ, Acem, Alacad. 1466/67 - ö. 1534/35Doğum YılıGörüntüle
5DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7BASÎRÎ, Acem, Alacad. 1466/67 - ö. 1534/35Ölüm YılıGörüntüle
8DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10BASÎRÎ, Acem, Alacad. 1466/67 - ö. 1534/35MeslekGörüntüle
11DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13BASÎRÎ, Acem, Alacad. 1466/67 - ö. 1534/35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BASÎRÎ, Acem, Alacad. 1466/67 - ö. 1534/35Madde AdıGörüntüle
17DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle