RÂCÎ, Hüseyin Râcî Efendi, Karinabadlı

(d. ?/? - ö. 1901/1319)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bulgaristan'da Karinâbâd'a bağlı Molla Şeyh köyünde doğdu. O bölgenin eşrafından Hacı Hüseyin Efendi'nin oğludur. Asıl adı Hüseyin Râcî Efendi'dir. İlk öğrenimini bulunduğu yerde yaptı. İstanbul'a gelerek öğrenimini tamamladı. Muhtelif yerlerde Rüşdiye hocalığı yaptı. Bir ara Eski Zağra müftülüğünde bulundu. Eski Zağra'nın Ruslar tarafından işgali üzerine ailesiyle birlikte tekrar İstanbul'a döndü. 1315/1897 senesinde Meclis-i Ma'ârif-i Kebîr üyeliğine tayin edildi. 1319/1901 yılında İstanbul'da vefat etti. Eyüp Sultan Kabristanı'na defnedildi.

Osmanlı Müellifleri'nde şu eserleri sayılmaktadır:

1. Bedreka: Manzum bir eserdir, yazma hâlindedir.

2. Dîvânçe: Şiirlerinin toplandığı eserdir, yazma hâlindedir.

3. Eser-i Aşk: Manzumdur, yazma hâlindedir.

4. Hicret-nâme: Manzumdur, yazma hâlindedir.

5. İlcâm-ı Hısâm: Manzumdur, yazma hâlindedir.

6. İlzâm-ı Avâm: Manzumdur, yazma hâlindedir.

7. Târîhçe-i Vak'a-i Zağra: 1326/1910 yılında 185 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Bu eser M. Ertuğrul Düzdağ tarafından hazırlanarak Latin harfleri ile 1973 yılında İstanbul'da yayımlanmıştır. Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde yazarın bizzat gördüğü ve duydukları ile Eski Zağra'nın istilası; Hercümerc-i Kıt'a-i Rumeli başlığıyla ikinci bölümde 93 harbinin Rumeli cephesindeki askerî harekatının basit olarak anlatımı; Hicret-nâme başlığı altındaki manzum olan üçüncü bölümde ise Zağra'dan İstanbul'a hicret ve yolda çekilen eziyetlerin anlatımı yer almaktadır. Râcî'nin oğlu Necmî Râcî Bey'in de aynı konuda 1910 yılında 20 sayfa ve manzum olarak basılan ve tam adı Neler Çektik - 1293 Osmanlı - Rus Seferi Fecâyi'i Hâtıratımdan olan bir eseri vardır. Bu eseri Velibeyoğlu'nun Hüseyin Racî'ye ait göstermesi yanlıştır (1975: 869).

8. Telhîsü'l-İnşâ: 1313/1895 senesinde 227 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır (1333: 207).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2007). "Râcî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay. 262.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Râcî Hüseyin Efendi". C. VII. 265.

Velibeyoğlu, Veli Recai (1975). Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Makâm-ı nâz u istignâ fenâdan ictinâb ister

Bu yolda feyz-yâb olmak dil-i bî-irtiyâb ister

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 207.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÛHÎ, Mustafa Rûhî Efendid. ? - ö. 1761-62Doğum YeriGörüntüle
2DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
3OSMAN, Murgullud. 1840 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
4MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
5AHMED EFENDİ, Bosnalıd. ? - ö. 1883MeslekGörüntüle
6İZZET, Ali İzzet Efendid. ? - ö. 1821MeslekGörüntüle
7HAYÂTÎ, Hacı Ahmed Hayâtî Efendid. 1751-52 - ö. 1 Şubat 1814MeslekGörüntüle
8ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9MÛSÂ, Bendînci Şeyh Mûsâ Efendid. ? - ö. 1820-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10SÎRET/SA’ÎD, Şerîf Paşa-zâde Sa’îd Sîret Beyd. ? - ö. 1830Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BESÎM, Ömer Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12KUDDÛSÎ, Yalvaçlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
13KUL KÂTİBd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle