RİF'AT, Rüstem Rif'at Bey, İstoliçeli

(d. ?/? - ö. 1859/1276)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstoliçe'de doğdu. Arnavud ümerasından Hersek valisi İstoliçeli Ali Paşa'nın oğludur. Hâfız Rıdvan Paşa Rif'at'ın kardeşidir. Rüstem Rif'at Bey 1261/1845 senesinde uhdesine rikâb-ı hümâyûn kapıcıbaşılığı rütbesi tevcîh edilmiştir. 1266/1850 senesinde babasının Hersek valiliği sırasında vefatından sonra Rif'at Bursa'ya gitti. Daha sonra İstanbul'a geldi. Sicill-i Osmânî'ye göre babasının vefatından sonra beş on sene kadar daha yaşayan (Mehmed Süreyya 1311: 569) Rif'at, İstanbul'da vefat etti. Bu duruma göre Rif'at 1276/1859 yılında vefat etmiş olmalıdır.

Sicill-i Osmânî'ye göre Rif'at şuaradandır (Mehmed Süreyya 1311: 569).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Şeh-i şevket-penâh Abdü'l-Mecîd'in dâ'imâ ma'bûd

İde fark-ı ibâda sâye-i ikbâlini memdûd

O hurşîd-i memâlik-perverin devrân-ı adlinde

Basît-i arsa-i dünyâ bisât-ı cennete mahsûd

Kibâr ile sıgâr-ı bendegân pür-şevk u âsâyiş

Hudâ'ya şükr ola cevr ü sitem ankâ gibi nâ-bûd

Bu dem ol şehriyâr-ı bahtiyâr-ı dâd-fermânın

Gelüp sâl-i cedîdi bâ-su'ûd u yümn-i nâ-ma'dûd

Teşerrüf itmege Rif'at kulı târîh-i tebrîkin

Ararken buldı hamd olsun aceb bir dürr-i nâ-meşûd

Hudâ şâh-ı zamân Abdü'l-Mecîd'e her gelen sâli

Sürûr ile cihân turdukça ide eymen ü mes'ûd

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 156.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Ölüm YılıGörüntüle
2ÂSAF, Diyarbakırlıd. 1820 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
3SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
4FEYZÎ, Feyzî Ağad. ? - ö. 1780?MeslekGörüntüle
5ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76MeslekGörüntüle
6HİNDÎ, HAMDÎ, Mahmûdd. 1513-14 - ö. Ağustos 1579’dan sonra ?MeslekGörüntüle
7ŞÜKRÎ, Yûsuf Şükrîd. ? - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8ŞEM’Î, Mehmed Efendid. 1808 - ö. 1881-82Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9LÜTFÎ, Mektûbî Lutfullah Efendid. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10KERÎMÎ, İstanbullu Âsımd. 1851 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle
11NÂKİS, Sâbir Ahun Binni Abdukâdird. 1840 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12BEYÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle