RİF'AT, Rüstem Rif'at Bey, İstoliçeli

(d. ?/? - ö. 1276/1859)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstoliçe'de doğdu. Arnavud ümerasından Hersek valisi İstoliçeli Ali Paşa'nın oğludur. Hâfız Rıdvan Paşa Rif'at'ın kardeşidir. Rüstem Rif'at Bey 1261/1845 senesinde uhdesine rikâb-ı hümâyûn kapıcıbaşılığı rütbesi tevcîh edilmiştir. 1266/1850 senesinde babasının Hersek valiliği sırasında vefatından sonra Rif'at Bursa'ya gitti. Daha sonra İstanbul'a geldi. Sicill-i Osmânî'ye göre babasının vefatından sonra beş on sene kadar daha yaşayan (Mehmed Süreyya 1311: 569) Rif'at, İstanbul'da vefat etti. Bu duruma göre Rif'at 1276/1859 yılında vefat etmiş olmalıdır.

Sicill-i Osmânî'ye göre Rif'at şuaradandır (Mehmed Süreyya 1311: 569).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Şeh-i şevket-penâh Abdü'l-Mecîd'in dâ'imâ ma'bûd

İde fark-ı ibâda sâye-i ikbâlini memdûd

O hurşîd-i memâlik-perverin devrân-ı adlinde

Basît-i arsa-i dünyâ bisât-ı cennete mahsûd

Kibâr ile sıgâr-ı bendegân pür-şevk u âsâyiş

Hudâ'ya şükr ola cevr ü sitem ankâ gibi nâ-bûd

Bu dem ol şehriyâr-ı bahtiyâr-ı dâd-fermânın

Gelüp sâl-i cedîdi bâ-su'ûd u yümn-i nâ-ma'dûd

Teşerrüf itmege Rif'at kulı târîh-i tebrîkin

Ararken buldı hamd olsun aceb bir dürr-i nâ-meşûd

Hudâ şâh-ı zamân Abdü'l-Mecîd'e her gelen sâli

Sürûr ile cihân turdukça ide eymen ü mes'ûd

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 156.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Ârifd. 1786 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
2REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
3SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Ölüm YılıGörüntüle
4EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13MeslekGörüntüle
5ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76MeslekGörüntüle
6FEYZÎ, Feyzî Ağad. ? - ö. 1780?MeslekGörüntüle
7SADULLAH İZZET, Müderris-zâded. 1792 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8FEYZULLÂH, El-hâc Feyzullâh Eyyûbîd. ? - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9AYŞE İSMET TEYMÛRÎd. 1840 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HATÎBOĞLUd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
12SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Madde AdıGörüntüle