VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebi

(d. ?/? - ö. 975/1567-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’da Bursalı (Atlansoy 1998: 338) Osmanlı Müellifleri’nde ise İstanbullu olduğu kayıtlıdır (Yavuz ve Özen 1972: 422). Asıl adı Abdulvâhid’dir. Bu yüzden “Vâhidî” mahlasını kullandı. Kara Davud Efendi (öl. 948/1541)’nin torunu, Süleyman Çelebi’nin ise oğludur. İlim yolunda bir hayli merhale kat ettikten sonra Zeyniyye Tarikatı’na giren Abdulvâhid Efendi, Abdülaziz Efendi’den inabet alarak uzlete çekildi. Henüz genç bir yaşta iken 975/1567-68 tarihinde vefat etti. Bursa’da Davud Efendi Mescidi’nin bahçesinde medfundur.

Vâhidî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda Kitâb-i Hâce-i Cihân ve Netice-i Cân (Kitâb-ı Tavâ’if-i Aşere) adlı eser Vâhidî’ye isnat edilse de Ahmet T. Karamustafa, 923/1529 yılında yazılan bu eserin 975/1567-68 tarihinde genç yaşta öldüğü söylenen Kara Davud-zâde Vâhidî’ye ait olmasının mümkün olmadığını belirtir. Ayrıca Osmanlı Müellifleri’nde Vâhidî’nin olduğu belirtilen Saadet-nâme ve Şifâü’s-Sadr adlı eserlerin Kitâb-i Hâce-i Cihân’ın yazarı olan Vâhidî’ye ait olduğunu belirtmiştir (Karamustafa 2004: 110).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Atlansoy, Kadir (1998). Bursa Şairleri, Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyoğrafileri. Bursa: Asa Kitabevi.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karamustafa, Ahmet T. (2004). “Menâkıb-ı Hoca-i Cihân”. İslam Ansiklopedisi, C. 29. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 108-110.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Yavuz, Fikri ve İsmail Özen (hzl) (1972). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. 2. İstanbul: Meral Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

İtdirür handelerin lü’lü-i lâlâ seyrin

Gösterür la’l-i lebün sâgar-ı sahbâ seyrin

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].398.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Niyazi Durusoyd. 30 Aralık 1909 - ö. 5 Ocak 1985Doğum YeriGörüntüle
2Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Doğum YeriGörüntüle
3AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4Niyazi Durusoyd. 30 Aralık 1909 - ö. 5 Ocak 1985Doğum YılıGörüntüle
5Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Doğum YılıGörüntüle
6AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7Niyazi Durusoyd. 30 Aralık 1909 - ö. 5 Ocak 1985Ölüm YılıGörüntüle
8Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10Niyazi Durusoyd. 30 Aralık 1909 - ö. 5 Ocak 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Niyazi Durusoyd. 30 Aralık 1909 - ö. 5 Ocak 1985Madde AdıGörüntüle
14Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Madde AdıGörüntüle
15AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle