AHKAR, İsmâil Zühdî Bey

(d. ?/? - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı İsmâil Zühdî Bey'dir. Şiirlerinde Ahkar mahlasını kullanmıştır. Şûrâ-yı Devlet Muhâkemât Dâ'iresi reisi Eğribozlu Ali Şefîk Bey'in oğludur. Annesi Meclis-i Vâlâ reisi Ârif Paşa'nın kızıdır. Tahsilini tamamladıktan sonra Şûrâ-yı Devlet'te görev aldı. Burada yetiştikten sonra uzun müddet Dîvân-ı Muhâsebât başkitabetinde ve bu kurumun başkanlığında bulundu. Zor mutasarrıflığına tayin olundu. Bir müddet sonra azledildi ve mutasarrıflık maaşı ile Haleb'de ikamete memur edildi. Meşrutiyetin ilanında (1908) İstanbul'a geldi. Yine Dîvân-ı Muhâsebet reisliğine atandı. Bu görevdeyken emekli oldu. Sonra Târih Encümeni üyeliğine getirildi. 1330/1912 yılında İstanbul'da vefat etti. Yenikapı Mevlevîhânesi'ne defnedildi.

İbnü'l-Emin, Ahkar hakkında şunları söylemektedir: "Şiir ile pek uğraşan ve bununla şöhret kazanan bir kimse değildir. Manzumelerinin sayısı azdır. Gayet mütevazı, terbiyeli, sohbet ehli ve hitabeti güçlü idi" (İnal 1988: 1834).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şeyhî ile Müşterek Gazel

Ş Kûh u sahrâ-yı cünûnda ben ki cevlân eyledim

A Cûları te'sîr-i efgânımla giryân eyledim

A Öyle bir vâdî-i ye'se sâlikim ki reşk ile

Ş Kays ile Ferhâd'ı ol vâdîde hayrân eyledim

Ş Eyleyüp âzâde-i kayd-ı mahabbet gönlümü

A Vâkıf-ı esrâr-ı aşk-ı zât-ı Sübhân eyledim

A Dil esîr-i çâh u zindân-ı anâsırken anı

Ş Mülk-i istignâda taht-ı aşka sultân eyledim

Ş Çâk idüp delk-i vücûdı aşk-ı hestî-sûz ile

A Mâ vü men bünyâdını bir demde vîrân eyledim

A Verdim ikrâr-ı fenâ fillâh terki terk idüp

Ş Matbah-ı fakr-ı Etem'de cânı uryân eyledim

Ş Lâne-sâz-ı şâh-sâr-ı aşk olaldan bâz-ı dil

A Tâ'ir-i kudsî gibi tâ arşa tayrân eyledim

A Şâh-bâz-ı cidd ü cehdi şehper-i tevhîd ile

Ş Evc-i kurb-ı hazrete her lahza perrân eyledim

Ş Yandı perr ü bâl-i kasdı kaldı cibrîl-i hıred

A Seyr-i fillâha varup tefrîdi iz'ân eyledim

A Pîr-i mey sahbâ-be-dest cân atdı istikbâlime

Ş Ol zamân ki azm-i bezm-i şâh-ı hûbân eyledim

Ş Pâsbân-ı kârbân-ı râh-ı Hakk'ım çünki ben

A Savb-ı maksûdı bütün uşşâka i'lân eyledim

A Devlet-i sermed erişdi hamdü-lillâh sıdk ile

Ş Kendimi Kıtmîr-i bâb-ı Şîr-i Yezdân eyledim

Ş Dergeh-i Mollâ-yı Rûm'a eyleyüp vakf-ı vücûd

A Ahkar-âsâ nice bin giryânı handân eyledim

A Mesnevî'den terbiyet-yâb-ı füyûzât eyleyüp

Ş Şeyhiyâ tıfl-ı dili bir merd-i meydân eyledim

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay. 1834-1835.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nermin Tenekecid. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Doğum YeriGörüntüle
3Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Doğum YeriGörüntüle
4Nermin Tenekecid. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Doğum YılıGörüntüle
6Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Doğum YılıGörüntüle
7Nermin Tenekecid. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Ölüm YılıGörüntüle
9Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Ölüm YılıGörüntüle
10Nermin Tenekecid. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54MeslekGörüntüle
12Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887MeslekGörüntüle
13Nermin Tenekecid. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nermin Tenekecid. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Madde AdıGörüntüle
18Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Madde AdıGörüntüle