DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddin

(d. 1006/1597 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1006 /1597 tarihinde Bağdat’ta dünyaya gelen Dâ’i, Molla Şemseddin demekle meşhur oldu. Doğum tarihini Sicill-i Osmânî’nin (Akbayar 1996:404) 1060 / 1650 göstermesi doğru değildir. Kendisinden bahseden kaynaklarda Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî olarak da anılır. Ahdî’ye göre (Solmaz 2009: 72) şiir ve inşada maharet sahibi, zeka sahipleri tarafından bilinen bir kişidir. Üç dilde sayısız şiir yazmıştır. Şiirleri güzel ve gönül aydınlatıcıdır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.6. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 17.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Teşbîh-i în cemâl be-Yûsuf nemî konem

Ey şâh-ı Mısr-ı hüsn tekellüf nemi konem 

***

İklîm-i vücûda şeh-i ‘ışkun seferi var

Ol gamze dil oldı sorun ana haberi var

***

Geçdi vasl eyyâmı ammâ hîç gitmez yâddan

Cân çıkar bu ârzû çıkmaz dil-i nâ-şâddan

***

Kâyil oldım dehenünden bir agız tatlu dile

Ol dahi gaybdedür gâh olur gâh olmaz

 ***

Yapmış idüm devlet iklîminde bir ümmîd evin

Yıkdı seyl-i vâdi-i mihnet anı bünyâddan

 ***

Ey lebi la’l ü sözi dürr ü dehânı yâkût

Kim dimiş hokka-i yâkûtuna ur mühr-i sükût

 ***

Benzerün la’lüne dimek diler idi yakût

Lebini dişledi hatem didi kim eyle sükût

 (Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 72.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RAHMÎ, Abdurrahman Rahmî Efendid. 1779-80 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Doğum YeriGörüntüle
3HÂDİMÎ, Pîr-zâde Hasan Hâdimî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YAKÎN, Derviş Yakînd. ? - ö. 1591-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5ŞUHUDÎ, Şuhudî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6REMZÎ, Abdulhâdî Remzî Efendid. ? - ö. 1591-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7İZZETd. 1822 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraMadde AdıGörüntüle
9ERZİNCANÎ, Pîr Muhammed Bahâeddind. ? - ö. 1474Madde AdıGörüntüle