EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Bey

(d. ?/? - ö. 1134/1721-1722)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Süleyman’dır. Şehrî mahlasıyla şiirler kaleme alan Rikabdâr Abdullah Ağa’nın oğlu olduğundan Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Bey olarak tanındı. Enderun’da yetişti. 1132/1719-20 yılında Damad İbrahim Paşa’nın kitapçılığına getirildi. Reisü’l-küttâb kaleminde idi. 1134/1721-22 yılında vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 12)’e göre bilgili olup şiir ve inşası güzel bir şairdi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 395.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 12.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Edib (İstanbullu Süleyman)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1220.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 217.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 166.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 26.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 18.04.2014]. 29.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Edib, Süleyman”. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 451.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt‘a

Hep güft (ü) gûya ey hat-ı nev şânedir sebeb

Tutma kulak netîce anın kîl (ü) kâline

Âşık neler çeker reh-i ‘aşkında ey Edîb

Vâsıl olunca menzil-i kasr ı visâline

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 217.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmail Hakkı (Alişanzade)d. 1871 - ö. 13 Mart 1944Doğum YeriGörüntüle
2HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Doğum YeriGörüntüle
3DERVİŞ, Derviş Mehmed Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İsmail Hakkı (Alişanzade)d. 1871 - ö. 13 Mart 1944Doğum YılıGörüntüle
5HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Doğum YılıGörüntüle
6DERVİŞ, Derviş Mehmed Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İsmail Hakkı (Alişanzade)d. 1871 - ö. 13 Mart 1944Ölüm YılıGörüntüle
8HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Ölüm YılıGörüntüle
9DERVİŞ, Derviş Mehmed Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İsmail Hakkı (Alişanzade)d. 1871 - ö. 13 Mart 1944MeslekGörüntüle
11HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06MeslekGörüntüle
12DERVİŞ, Derviş Mehmed Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13İsmail Hakkı (Alişanzade)d. 1871 - ö. 13 Mart 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERVİŞ, Derviş Mehmed Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İsmail Hakkı (Alişanzade)d. 1871 - ö. 13 Mart 1944Madde AdıGörüntüle
17HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Madde AdıGörüntüle
18DERVİŞ, Derviş Mehmed Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle