ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendi

(d. ?/? - ö. 1298/1881)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Es'ad mahlasıyla şiirler yazdı. Fahrî-zâde denmekle tanındı. Aslen Musullu olup sonradan Bağdat'a yerleşti. Divan kâtibi Neşâtî Abdullah Efendi'nin oğludur. Nesebi, Haşimiye sülalesi ve Hazret-i Fatıma'ya dayanır. Matematikte yetenekli idi. Nesir alanında ise babası yeteneğini görünce onu divan efendisi yaptı. Altmış seneden fazla yaşadı. Süleyman Paşa görevde iken 1298/1881 tarihinde vefat etti (Akkuş 2008: 59-64).

Eldeki bulunan tek şiiri Ferîdî Efendi'ye naziredir. Bağdat valisi Abdurrahmân Paşa'nın kılıcını tavsif eden Arapça bir beyit de kaleme aldı.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.09.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gam-ı peyker-güdâz-ı aşk ile kendim hilâl itdim

Bu mâhiyyetle ol hurşîd-i hüsne ittisâl itdim

 

O şûhu bed-gümân itdim lebin bûs eyleyem derken

Kaçırdım dâmen-i vaslın ne mum itdim ne bâl itdim

 

Şeb-i işretde çözdüm gerdeninden tükme-i yârı

Girîbân-ı kabâsın meşrık-ı subh-ı visâl itdim

 

Husûle şâhid-i ser-matla-ı ebrû işâretdir

Güzel geldi kitâb-ı hüsnden bir feth-i fâl itdim

 

Hat-ı kudretle oldukda muhaşşâ nüsha-i hüsnü

Rumûz-ı şîvesin derk ile tahsîl-i meâl itdim

 

N'ola deryûze-i nûr itse benden mihr ü meh zîrâ

Fürûğ-ı ârızın şem’-ı şebistân-ı hayâl itdim

 

Ferîd-i asra benzetmekle Es'ad hüsn-i ta'bîri

Bu nazm-ı dil-pesendi gayret-i sihr-i helâl itdim

(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 60.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YeriGörüntüle
2BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YeriGörüntüle
3KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YılıGörüntüle
5BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YılıGörüntüle
6KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Ölüm YılıGörüntüle
8BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685MeslekGörüntüle
11BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66MeslekGörüntüle
12KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Madde AdıGörüntüle
17BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Madde AdıGörüntüle
18KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle