FAZLÎ

(d. ?/? - ö. 1321/1903-04’te hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih kıt‘aları bulunmaktadır. Bu kıt‘alar Trabzonlu şair Hâfız Zühdî (ö. 1292/1875) ve Şeyh Hüseyin Efendizâde İbrahim Efendi (ö. 1321/1903)’ye aittir. Bu kıt‘alardaki tarihlerden 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın başlarında yaşadığı ve 1321/1903-1904 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Tarih manzumelerinden, klasik şiirin klişe ve mecazlarına vakıf olduğu, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2004). “Fazlî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 31. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Trabzonlu Şâ‘ir Hâfız Zühdî

Ehl-i dîni sevk eder dünyâ bekâ iklîmine

Zühdî-i dânâya nevbet geldi etdi irtihâl

 

Ehl-i Kur’ân sâhib-i ‘ilm ü hayâ takvâ-şiyem

Bâğ-ı Firdevs-i berîne eyledi tahrîk-i bâl

 

İrtihâli bir büyük dâg-ı derûndur Haşr’e dek

Çekdiler evlâd u ahfâdı nice renc ü melâl

 

Şâfi‘i Peygâmber-i zî-şân mu‘îni Hak ola

Ravza-i ‘Adn u Behişt’e mâlik olsun bî-su’âl

 

Fâtihâ İhlâs oku rûh-ı cinân-ârâmına

Nâ’il-i ecr ü mesûb etsin Cenâb-ı lâ-yezâl

 

Söyledim târîh-i hüzn-âbâdını Fazlî tamâm

Zühdî Hâfız sûy-i Me’vâ-yı güzîne açdı bâl (1292/1875)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 252.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AYHAN BAYRAKTARd. 1980 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2Ümran Uygund. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
4AYHAN BAYRAKTARd. 1980 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
5Ümran Uygund. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7AYHAN BAYRAKTARd. 1980 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
8Ümran Uygund. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
10AYHAN BAYRAKTARd. 1980 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ümran Uygund. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AYHAN BAYRAKTARd. 1980 - ö. -Madde AdıGörüntüle
14Ümran Uygund. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle