FAZLÎ

(d. ?/? - ö. 1321/1903-04’te hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih kıt‘aları bulunmaktadır. Bu kıt‘alar Trabzonlu şair Hâfız Zühdî (ö. 1292/1875) ve Şeyh Hüseyin Efendizâde İbrahim Efendi (ö. 1321/1903)’ye aittir. Bu kıt‘alardaki tarihlerden 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın başlarında yaşadığı ve 1321/1903-1904 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Tarih manzumelerinden, klasik şiirin klişe ve mecazlarına vakıf olduğu, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2004). “Fazlî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 31. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Trabzonlu Şâ‘ir Hâfız Zühdî

Ehl-i dîni sevk eder dünyâ bekâ iklîmine

Zühdî-i dânâya nevbet geldi etdi irtihâl

 

Ehl-i Kur’ân sâhib-i ‘ilm ü hayâ takvâ-şiyem

Bâğ-ı Firdevs-i berîne eyledi tahrîk-i bâl

 

İrtihâli bir büyük dâg-ı derûndur Haşr’e dek

Çekdiler evlâd u ahfâdı nice renc ü melâl

 

Şâfi‘i Peygâmber-i zî-şân mu‘îni Hak ola

Ravza-i ‘Adn u Behişt’e mâlik olsun bî-su’âl

 

Fâtihâ İhlâs oku rûh-ı cinân-ârâmına

Nâ’il-i ecr ü mesûb etsin Cenâb-ı lâ-yezâl

 

Söyledim târîh-i hüzn-âbâdını Fazlî tamâm

Zühdî Hâfız sûy-i Me’vâ-yı güzîne açdı bâl (1292/1875)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 252.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nilbanu Engindenizd. 1 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÖMER KAYAOĞLUd. 1916 - ö. 03.11.2001Doğum YeriGörüntüle
3ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Doğum YeriGörüntüle
4Nilbanu Engindenizd. 1 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÖMER KAYAOĞLUd. 1916 - ö. 03.11.2001Doğum YılıGörüntüle
6ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Doğum YılıGörüntüle
7Nilbanu Engindenizd. 1 Ocak 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÖMER KAYAOĞLUd. 1916 - ö. 03.11.2001Ölüm YılıGörüntüle
9ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Ölüm YılıGörüntüle
10Nilbanu Engindenizd. 1 Ocak 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÖMER KAYAOĞLUd. 1916 - ö. 03.11.2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nilbanu Engindenizd. 1 Ocak 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÖMER KAYAOĞLUd. 1916 - ö. 03.11.2001Madde AdıGörüntüle
15ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Madde AdıGörüntüle