FERRUH, Çelebi Ferruh Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/1592?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi bilinmeyen mutasavvıf şair Konya'da doğmuştur. Asıl adı Çelebi Ferruh Mehmed Efendi'dir. Sultan Veled’in kızının torunlarındandır (Genç 2004: 50). Çelebi Hüsrev Efendi’nin oğludur. Mevlevi tarikatına mensuptur. Bursa’da Sultan Murad türbesi şeyhliğinde bulundu (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1979: 203). Babasının terbiyesinde ilim, irfan ve Mesnevi dersleri aldı, Karatay medresesinde müderrislik görevinde bulundu. Babasının vefatı üzerine Konya Mevlevihanesi’nde Çelebilik makamına geçti. II. Selim’in son zamanlarıyla III. Murad ve III. Mehmed zamanlarında bu görevde iken mevlevihaneyi genişletti, hücre evlerini yaptırdı. Ancak Mevleviler arasında onun döneminde ilk fitne ve çekişme hareketi başladı ve saraya şikâyet edildi. Bunun üzerine sadrazam azletti ve kendisini sevenler ona olan bağlılıklarını sürdürdüler. On sekiz yıl süren bu azlin hangi padişah zamanında olduğu belli değildir. Ferruh Çelebi, I. Ahmed zamanında durumu kendisine anlattı ve meseleyi çözdü. Sefine’de Sakıb Dede, fesatçıların uzaklaştırıldığını belirtmektedir. Ferruh Çelebi’nin şiir ve inşası devrinde takdir edildi ve Mevlevi mecmualarında yeraldı. Konya’da vefat etti ve yerine geçen oğlu Bostan Çelebi kendisi için bir mersiye yazdı. Ölüm tarihi Semahâne-i Edeb’e göre H. 1000/M. 1591/92, Esrar Dede’ye göre ise H. 1010/ M. 1601’dir (Genç 2004: 50).

Kaynakça

Esrar Dede (2000). Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. hzl. İlhan Genç. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

Genç, İlhan (2004). “Ferruh”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.

“Ferruh, Çelebi Efendi” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 203.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâ Rab bize bir tesliyet-i hâtır olur mı

Yohsa bu fütur ile dem-i âhir olur mı

 

Hoş tut görelüm dâmen-i sabrı hele elde

Tagyir-i Hüdâ-dâda adû kâdir olur mı

 

Nâ-geh idecekdür kerem-i Hak sana çâre

Nâ-çâra anun gibi meger nâsır olur mı

 

Fahr eylemsün câme-i fakr ile mukallid

Zişt olsa kişi hil’at ile fâhir olur mı

 

Sâhib-nazar ister recüli mesned-i kârun

Bostâna ser-i lâşe-i har nâzır olur mı

 

Feryâd-res-i gâ’ib olur hâzır ü zinhâr

Şekk ile dime gayret-i Hak zâhir olur mı

 

Ednâ-sitem-i şâh ile hiç bende-i Ferruh

Rû-mâil-i hizmetde dilâ kâsir olur mı

Esrar Dede (2000). Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. hzl. İlhan Genç. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 412-413.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEFÂ, Şeyh Vefâ, İbnü’l-vefâ, İbn Vefâ, Vefâ-zâde, Ebu’l-Vefâd. ? - ö. 1491Doğum YeriGörüntüle
2Ali Ulvi Kurucud. 1922 - ö. 3 Şubat 2002Doğum YeriGörüntüle
3ÂŞIK KIZI, Hacı Lütfiye Hanımd. 1912 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VEFÂ, Şeyh Vefâ, İbnü’l-vefâ, İbn Vefâ, Vefâ-zâde, Ebu’l-Vefâd. ? - ö. 1491Doğum YılıGörüntüle
5Ali Ulvi Kurucud. 1922 - ö. 3 Şubat 2002Doğum YılıGörüntüle
6ÂŞIK KIZI, Hacı Lütfiye Hanımd. 1912 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VEFÂ, Şeyh Vefâ, İbnü’l-vefâ, İbn Vefâ, Vefâ-zâde, Ebu’l-Vefâd. ? - ö. 1491Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Ulvi Kurucud. 1922 - ö. 3 Şubat 2002Ölüm YılıGörüntüle
9ÂŞIK KIZI, Hacı Lütfiye Hanımd. 1912 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VEFÂ, Şeyh Vefâ, İbnü’l-vefâ, İbn Vefâ, Vefâ-zâde, Ebu’l-Vefâd. ? - ö. 1491MeslekGörüntüle
11Ali Ulvi Kurucud. 1922 - ö. 3 Şubat 2002MeslekGörüntüle
12ÂŞIK KIZI, Hacı Lütfiye Hanımd. 1912 - ö. ?MeslekGörüntüle
13VEFÂ, Şeyh Vefâ, İbnü’l-vefâ, İbn Vefâ, Vefâ-zâde, Ebu’l-Vefâd. ? - ö. 1491Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Ulvi Kurucud. 1922 - ö. 3 Şubat 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂŞIK KIZI, Hacı Lütfiye Hanımd. 1912 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEFÂ, Şeyh Vefâ, İbnü’l-vefâ, İbn Vefâ, Vefâ-zâde, Ebu’l-Vefâd. ? - ö. 1491Madde AdıGörüntüle
17Ali Ulvi Kurucud. 1922 - ö. 3 Şubat 2002Madde AdıGörüntüle
18ÂŞIK KIZI, Hacı Lütfiye Hanımd. 1912 - ö. ?Madde AdıGörüntüle