İZZETÎ, Mehmed İzzetî Efendi

(d. ?/? - ö. 1014/1605)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed olan şair İzzetî mahlasıyla şiirler yazdı. Öğrenimini tamamlayıp Gürz Seydîzâde’den mülâzım ve kadı oldu. Kadılık görevinden azledilince 1014/1605 yılında Pravadi’de vefat etti. Muamma’da usta olup bu konuda bir risale yazdı. Santranç oyununda da üstattı (Sungurhan 2009: 56, İpekten 1988: 235).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 91.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dâmen-i ihsânunı muhkem tutupdur cân senün

Ey boyı serv ü çenârum el benüm dâmân senün

Kâse-bâzâ mihrün ile çarh-ı ser-gerdân senün

Döne döne raks idersen dâ’imâ devrân senün

Başumı kat’ eylesen terk-i ta’alluk eylemem

Hâsılı ey zülf-i dil-ber el benüm dâmân senün

Bana seyr-i gülşeni vasf eyleme ey bâgbân

‘Ârız-ı dil-ber benüm olsun gül-i handân senün

Ger beni âzâd kıl ger katlüme emr it şehâ

Her ne hükmün olsa râmum kul senün fermân senün

Küştigîr-i ‘arsa-i nazmum zebûnumdur cihân

Dirler erbâb-ı belâgat ‘İzzetî meydân senün 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]. 56-57). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Eced. 20 Ocak 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Oya Baydard. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ali Eced. 20 Ocak 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Oya Baydard. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Eced. 20 Ocak 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Oya Baydard. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Eced. 20 Ocak 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Oya Baydard. 3 Temmuz 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
12R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ali Eced. 20 Ocak 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Oya Baydard. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Eced. 20 Ocak 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Oya Baydard. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle