NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendi

(d. 1207/1792 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1207/1792 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Rızâ Nasfet Efendi'dir. Şiirlerinde Rızâ ve Nasfet mahlaslarını kullanmıştır. Hüner ve marifet kazanmak için yıllarca Ulûm-ı Arabiyye ve Fünûn-ı Fârisiyye'de gayret göstermiş ve belli bir seviyeye gelmiştir. Ancak önceleri başka işlerle uğraşmayı tercih ettiğinden belli bir görev almamıştır. Sonradan bazı ebniyye-i mîriyyede görevlendirilmiş, bu görevi de fazla uzun sürmemiş, emekli olmuş, kendisine maaş tahsis edilmiş ve köşesine çekilmiştir. Bu günlerini eskilerin eserlerini mütâlaa etmekle geçirmiştir. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle beraber Sultan Abdülmecîd devrinde (1839-1860) vefat ettiği bildirilmektedir (Mehmed Süreyya 1311: 554-555).

Çok iyi Arapça ve Farsça bilirdi. Fatîn'e göre "Rızâ mahlasıyla şöhret-şi'âr bir şâ'ir-i hoş-güftâr olup bir mikdâr eş'ârı vardır" (1271: 410). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil harâb-ı çeşm-i mestinken bu dünyâlar senin

Gûşe-i gamzende ihyâ-yı Mesîhâlar senin

Hâk-ber-ser âsitânında olurlar lâne-gîr

İzz ü İstignâ ile ma'rûf ankâlar senin

Hande-i gül-rîzine leb-bestedir gül-goncalar

Lâl olur güftârına tûtî-i gûyâlar senin

Cünbiş-i ebrûsına vâbestedir sırr-ı hayât

Sûret-ârâ-yı nigâhındır heyûlâlar senin

Öyle jeng-âlûdedir olmaz pezîrâ-yı ukûs

Tâb-ı dîdârınla mir'ât-ı mücellâlar senin

Gülşen-i âmâl-i ser-sebz-i talebdir sû-be-sû

Pâyına rîzân olur verd-i temennâlar senin

Hîrelendi pertev-i hüsn-i nazar-sûzun ile

Dîde-i huffâş-veş çeşm-i temâşâlar senin

Nasfet-i âşüfteye berhem-zen-i âlâm olan

Hep hevâ-yı kâkülündendir bu sevdâlar senin

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 410.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Doğum YeriGörüntüle
2NEBÎL, Mehmed Nebîl Bey, Hâfız Mehmed Nebîl Bey, Nebîl Beyd. 1842-43 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
3ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂDİRE, Mahlar Ayimd. 1792 - ö. 1842Doğum YılıGörüntüle
5SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
7NÂDİRE, Mahlar Ayimd. 1792 - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
9NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
10NÂDİRE, Mahlar Ayimd. 1792 - ö. 1842MeslekGörüntüle
11SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881MeslekGörüntüle
12NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860MeslekGörüntüle
13NÂDİRE, Mahlar Ayimd. 1792 - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂDİRE, Mahlar Ayimd. 1792 - ö. 1842Madde AdıGörüntüle
17SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
18NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860Madde AdıGörüntüle