NASÎBÎ, İsmail Efendi-zâde Halil Efendi

(d. ?/? - ö. 1094/1682-83)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Halil olan Nasibî, XVII.yüzyıl divan şairlerindendir. Edirne'de dünyaya gelmiştir. İsmail Efendi-zâde olarak tanınmıştır. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülâzım olmuş, çeşitli medreselerde müderrislik görevlerinde bulunduktan sonra kadı olmuştur. Kırk akça medreseden mazul olduktan sonra daha çok Rumeli şehirlerinde kadılık yapan Nasîbî'nin (Özcan 1989: 707) ölüm tarihi konusunda kaynaklarda iki görüş mevcuttur. Şairin vefatı Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr'da 1004/l595-96 olarak gösterilir­ken, Safâyî ve muhtemelen ondan naklen Osman Nuri Peremeci, 1094/l682-83 olarak vermektedir. (Abdulkadiroğlu 1999: 466; Çapan 2005: 601; Özcan 1989: 707; Peremeci 2011: 257; TDEA 1977-1986: IV/47)

Nasîbî'nin şiirleri için Safâyî "anlam ve güzellikten nasibini almamış" gibi olumsuz bir değerlendirmede bulunur. (Çapan, 2005: 601; İpekten vd. 1988: 320)

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay..

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.01.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey mest-i câm-ı işve n'ola bî-mecâl isem

Mahmûr-ı sâgar-ı mey-i hicrânunam senin

***

Dâgdâr olsa aceb mi sîne-i erbâb-ı aşk

Gülsitân-ı derd ü mihnet güllerinden bellidir

***

Sabâ vasf-ı ser-i zülfünle gülzâra güzâr etmiş

Anunçün kend'özün böyle perîşân eylemiş sünbül

***

Cemâlin bir gülistândır dehânın gonca rûyın gül

Yiridir n'ola feryâd etse gönlüm nitekim bülbül

***

Sâkiyâ bâde getir nûş edelim Cemcesine

Biz de bir zevk edelim dünyede Âdemcesine

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.. 257).

 

Buralum pençe-i Sührâb-ı gam-ı devrânı

Zûr-ı bâzû-yı mey-i nâb ile Rüstemcesine

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsDoğum YeriGörüntüle
2SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YeriGörüntüle
3IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588Doğum YeriGörüntüle
4HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsDoğum YılıGörüntüle
5SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YılıGörüntüle
6IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588Doğum YılıGörüntüle
7HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsÖlüm YılıGörüntüle
8SERVET BEYd. ? - ö. l890Ölüm YılıGörüntüle
9IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsMeslekGörüntüle
11SERVET BEYd. ? - ö. l890MeslekGörüntüle
12IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588MeslekGörüntüle
13HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SERVET BEYd. ? - ö. l890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsMadde AdıGörüntüle
17SERVET BEYd. ? - ö. l890Madde AdıGörüntüle
18IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588Madde AdıGörüntüle