SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendi

(d. 1230/1815 - ö. 1270/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Şerîf Sırrî Efendi’dir. Şiirlerinde Sırrî mahlasını kullandı. Sicill-i Osmânî ve Riyâz-ı Belde-i Edirne’ye göre 1230/1815 yılında (Aktan vd. 1996: 15; Adıgüzel 2008: 194), Fatîn Tezkiresi ve Tuhfe-i Nâ’ilî’ye göre 1239/1824 yılında (Fatîn Dâvud 1271: 192; Kurnaz vd. 2001: 424) Edirne’de doğdu. Medrese öğrenimi görüp müderrislik ve kadılık yaptı. Sicill-i Osmânî'ye göre 1270/1854 tarihinden sonra (Aktan vd. 1996: 15), Riyâz-ı Belde-i Edirne’ye göre 1270/1854 yılının ortalarında (Adıgüzel 2008: 194) vefat etti.

 

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (hzl.) (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarhi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Murabba
Hamdü-lillah irdi şimdi sûr ile leyl-i berât
Âlemi nûr ile tezyîn eyledi zî-kâinat
Kim anın üftâdesidir eylesin âli-himem
Fahr-ı âlem aşkına virsin bize dârü’n-necât


Vuslatın va‘d eyledi ol gicede şâhım benim
Hulf idüp göstermedi rûyun bile mâhım benim
Şâd olup hande nedir artmakdadır âhım benim
Eşk-i çeşm-i cevr ile oldu begim nehrü’l-Fırat

Bilmezem ağyâr mı geçdi ol mürüvvet kânına
Yanarım pervâneveş şol ateş-i sûzânına
Görsen ey meh rahm iderdin hecr-i dil nâlânına
Ne olur bir bûsecik ihsân ideydin iltifât

Kâil idim bir nazar kılsan perîşân hâlime
Lutf idüp köhne berâtım virse idin elime
Vuslatı ress olsa hiç gam gelmez idi bâlime
Böyle bir mehveş ki Sırrı yok imiş aslâ sebât
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarhi: 10.07.2014]. 219.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂTİH, Fâtih Efendid. 1826 - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
2Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
4ŞAMİLÎ, Şamild. 1815 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
5AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
6SÜLÜK/HÜSEYİN/SÜLÜK HÜSEYİN, Bozbıyık Hüseyind. 1815-1820? - ö. 1900?Doğum YılıGörüntüle
7ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddînd. 1840 - ö. 7 Mayıs 1854Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎK, Osman Refîk Efendi, Eyüplüd. 1802 - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9TEVFÎK, Köprülü İğci-zâde Mustafa Tevfîkd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebid. ? - ö. 1613MeslekGörüntüle
11NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?MeslekGörüntüle
12REMZÎ, Mustafa Remzî Efendid. ? - ö. 4 Ekim 1689MeslekGörüntüle
13HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÂNİŞ MEHMED, Safiye Sultân-zâded. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAHRÎ, Köprüvî Yûsuf Bahrî bin Mehmedd. 1750 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİYÂZÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÜSÂM, Derviş Hüsâmd. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle
18ENÎSÎ, Yol Kulu Beg Şamlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle