RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendi

(d. 1238/1822 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya'da 1238/1822 senesinde doğdu. Asıl adı Seyyid Mustafa Râsih Efendi'dir. Şiirlerinde Râsih mahlasını kullandı. Ünlü bilginlerden Tarîkat-ı Muhammediyye adlı kitabın şarihi Mehmed Efendi'nin soyundan Hâdim müftüsü Ahmed Efendi'nin oğludur. Küçük yaşta, doğduğu ve babasının müftü olarak bulunduğu Konya'dan babası ile beraber Hâdim'e gitti. İlk tahsilini babasından yaptı. Orada bir müddet ikametten sonra babasının vefatı üzerine Konya'ya döndü. Burada Konya müftüsü Abdulahad Efendi'den yüksek bilimleri tahsil etti. Öğrenimini 1264/1848 yılında tamamladı. Kendisinin Peygamber soyundan olması ve ayrıca Mevlânâ soyundan olan Konya Mevlânâ Dergâhı şeyhi Çelebi Eş-şeyh Sa'îd Efendi'ye yakınlığı bulunması nedeniyle aynı yılın ortalarında ona damat oldu. Mevlevi tarikatına girdi. Medreselerde ders verdi. Hacegâni rütbesiyle salise rütbesi tevcih edilerek Tarsus kaymakamlığı görevine getirildi. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'ye göre Sultan Abdülazîz'in saltanatı döneminde (1861-1876) vefat etmiştir (Mehmed Süreyya 1311: 349).

Fatîn'e göre Râsih, ashâb-ı kemâlden haylice güzel şiirleri olan, Mevlânâ'ya ve Mevlevi tarikatına çok fazla olan muhabbetini şiirlerinde aksettiren değerli bir şairdir (1271: 108). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Murabba'

Derd-i bî-çâreme sen kıl tedbîr

Meded it bendene yâ Hazret-i Pîr

Kâr-ı düşvârımı eyle tesyîr

Meded it bendene yâ Hazret-i Pîr

Ey şeh-i taht-geh-i Rabbânî

Sana yok lutf u keremde sânî

Sensin ihsân u mürüvvet kânı

Meded it bendene yâ Hazret-i Pîr

Gerçi şâyân degilim lutfuna ben

Lîk deryâ-yı inâyetsin sen

Kesmem ümmîdimi aslâ senden

Meded it bendene yâ Hazret-i Pîr

Böyle âvâre bırakma kulunu

Şöyle bî-çâre bırakma kulunu

Âteş-i fürkate yakma kulunu

Meded it bendene yâ Hazret-i Pîr

Çâresiz derdime sen dermân it

Kerem ü âtıfete şâyân it

Bana ihsân ale'l-ihsân it

Meded it bendene yâ Hazret-i Pîr

Hâl-i nâ-çârımı kıldım terkîm

Südde-i lutfuna itdim takdîm

Emr ü fermânına oldum teslîm

Meded it bendene yâ Hazret-i Pîr

Minnet Allâh'a kulun Râsih-i zâr

Eylemişken sana ez-cân ikrâr

Anı elbette komazsın nâ-çâr

Meded it bendene yâ Hazret-i Pîr

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 108.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GAMÎ, Yazıcı Yahyaoğlu Mahmud Gamî Çelebid. ? - ö. 1576-77Doğum YeriGörüntüle
2BURHANd. 1815 - ö. 1897/98Doğum YeriGörüntüle
3KÜLAHÇIZÂDE MEHMET EFENDİd. ? - ö. 1926Doğum YeriGörüntüle
4PARMAKSIZOĞLU ÂŞIK MAHMUTd. 1822 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
5ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
7PARMAKSIZOĞLU ÂŞIK MAHMUTd. 1822 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
10PARMAKSIZOĞLU ÂŞIK MAHMUTd. 1822 - ö. 1914MeslekGörüntüle
11ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890MeslekGörüntüle
12RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850MeslekGörüntüle
13PARMAKSIZOĞLU ÂŞIK MAHMUTd. 1822 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PARMAKSIZOĞLU ÂŞIK MAHMUTd. 1822 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
17ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
18RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Madde AdıGörüntüle