REMZÎ

(d. ?/? - ö. 954/1547/48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa’dır. Bursalıdır. Çok zengin bir tüccarın oğlu olan Remzî, şair İlmî’nin babasıdır. Şir’atü’l-İslâm şarihi Seydi Ali-zâde’den mülazım olduktan sonra Gelibolu, Galata ve sair beldelerde kadılık yaptı. Âşık Çelebi tezkiresinde kadılıktan önce bazı medreselerde müderrislik de yaptığı bildirilmektedir. Mardin kadılığı görevinde iken H. 954 (1547/48) senesinde Sivas’ta öldü. Sarf ilmi konusunda iyi yetişmiş bir âlim olan Remzî’nin aynı zamanda ta’lik hattında başarılı bir hattat olduğu belirtilmektedir. Âşık Çelebi, deviş tabiatlı, dünya nimetlerinde gözü olmayan, kimseyi üzmeyen, kırmayan bir kimse olduğu notunu düşer. Özellikle Arapçasının mükemmelliği hususunda birleşen tezkireciler şiirlerinden övgüyle bahsetmektedirler. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde ve Pervâne Bey Mecmuası’nda çok sayıda naziresi bulunmaktadır. Dîvân'ı vardır, eser hakkında bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır (Kurt 2017).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Atlansoy, Kadir (1989). Bursa Şairleri - Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri. Bursa: ASA Kitabevi.

Kurt, Bahadır (2017). Remzî Dîvânı(İnceleme-metin). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi. 

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsmail Belîğ (1302). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Bursa: Hüdâvendigâr Vilâyeti Matbaası.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Nu. 406, vr. 13a, 43b, 45b…

“Remzî”(1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 311.

Riyâzî. Riyâzü’ş-Şu’arâ. Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Ef. Nu. 3871, vr. 55b.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Yaltkaya, Şerafettin ve Kilisli Rıfat Bilge (hzl.) (1971). Kâtip Çelebi, Keşf-el-Zunûn. İstanbul: MEB Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 15.12.2022

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Yaşum ey meh-rû ciger gûşem yüregüm yagıdur

 Gör sitâremde kızıl düşmen durur kan yagıdur

 

 Rûz-ı azm ol şeh-süvâruñ atı na’lı yirleri

 Hâk-i sînem üzre yir yir kıldı hasret dâgıdur

 

 Dîdebân olmış harâmî gözlerine gamzesi

 Ol şehüñ göñlüm metâ’ın ugrılar ortagıdur

 

 Ol şehüñ cismümle hûn-âlûde olmış şemşiri

 Tut ki ey dil kırmızı bir deste gül yapragıdur

 

 Hâk-i pâyüñe şehâ yüz süren irür devlete

 Başum içün tâc-ı devlet ayaguñ topragıdur

 

 Dâne-i hâlüñ görüp göñlüm nice sayd olmasun

 Halka-i zülf-i siyâhuñ murg-ı diller agıdur

 

 Devr-i zülfinde hat-ı dildâra irmez dest-res

 Kimse Remzî göremez anı yılan ayagıdur

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. 622)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Doğum YeriGörüntüle
3Feridun Ulusoyd. 01 Ocak 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
6Feridun Ulusoyd. 01 Ocak 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9Feridun Ulusoyd. 01 Ocak 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855MeslekGörüntüle
12Feridun Ulusoyd. 01 Ocak 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Feridun Ulusoyd. 01 Ocak 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Madde AdıGörüntüle
18Feridun Ulusoyd. 01 Ocak 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle