VÂSIF, Gülşenî-zâde

(d. ?/? - ö. 1289/1873)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır’ın meşhur ailelerinden Gülşenî-zâdeler’e mensup olan Vâsıf hakkındaki bilgiler Alî Emîrî ve Şevket Beysanoğlu’nun verdiği birkaç cümleden ibarettir. Buna göre Vâsıf ilk eğitimini Şa'bân Kâmî Efendi’den almış, ardından Mahkeme-i Şeri’yye’ye devam ederek hukuk mahkemesine atanmıştır. 1286/1870 yılında başkâtipliğe terfi etmiştir. Şevket Beysanoğlu, Sa'îd Paşa’nın matbu Dîvân'ına bir tarih düşürdüğünden yola çıkarak Paşa ile samimi olduklarını ileri sürer (1996: 340). Vâsıf’ın 1289/1873 yılında Diyarbakır’da vefat ettiği kesin olsa da ölüm şekli ihtilaflıdır. Alî Emîrî’nin bildirdiğine göre şuuruna halel vâki olmuş ve üç gün sonra vefat etmiştir. Ancak Beysanoğlu şairin geçirdiği bir kriz sonucunda intihar ettiğini ve mezarının Urfakapı civarındaki tekkede bulunduğunu belirtir (1996: 340).

Alî Emîrî, Vâsıf’ın ârif, zeki ve hazırcevap bir şair olduğunu belirtir (Güner 2003: 59). Beysanoğlu da şairin mürettep Dîvân'ının el yazması notlar hâlinde torunu Vâsıf Barutoğlu’nda olduğunu kaydeder (1996: 340).

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: Kent Işıkları Yay.

Alî Emîrî (1328). Tezkire-yi Şu’arâ-yı Âmid. C. I. Dersa’âdet: Âmidî Matbaası.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Yay.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (2003). Alî Emîrî-Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Korkusuz, M. Şefik (2004) Tezkire-i Meşâyıh-ı Âmid. İstanbul: Kent Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Harâbât ehliyüz meyhâneveş kâşânemüz vardur

Refîk u yârımuz yok elde bes peymânemüz vardur

Fenâ dehrinde aslâ olmayuz meyl-âver-i gerdûn

Ki Mısr-ı ışkda bir tekye-i vîrânemüz vardur

Yıkılsa mülk-i fânî çekmeyüz renc ü elem hâsıl

Ki sâkî devr-i devrüz devre-i a’yânemüz vardur

Hakîkat bâbınun Kıtmîriyüz bend-i sadâkatle

Biz ikrâra virüp ser dönmeyüz yek dânemüz vardur

Garîb ü bî-kesüz pâmâl kılma âstânunda

Terahhum eyle senden özge hîç cânânemüz vardur

Gürûh-ı zâhidân ta’n eyler her dem ehl-i irfâna

Ki bilmez bî-haberdür bezmde rindânemüz vardur

O meh-tâb-ı cihânun lem’a-yı ruhsârına her ân

Atar can şem’-i hüsne dil gibi pervânemüz vardur

O gül gûş eyleyüp zâr u figânum bâğ-ı hüsninde

Dimiş Vâsıf gibi rüsvây-ı ışk dîvânemüz vardur 

(Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Yay. 340-342.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Doğum YeriGörüntüle
2RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Doğum YılıGörüntüle
5RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Ölüm YılıGörüntüle
8RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615MeslekGörüntüle
11RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Madde AdıGörüntüle
17RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Madde AdıGörüntüle