ZÜHDÎ, İsmâil Zühdî Bey

(d. 1214/1799 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İsmâil Zühdî'dir. Zühdî mahlasını kullandı. 1214/1799'da İstanbul'da Âşık Paşa Mahallesinde doğdu. Dergâh-ı âlî kapıcıbaşılarından Süleymân Ağa'nın oğludur. Önce başmuhasebe kalemine ve daha sonra dîvân-ı hümâyûn kalemine bir müddet devam etti. 1236/1820'de hocalık rütbesine ve sadr-ı âlî mektûbî hulefası sınıfına dâhil oldu. 1249/1833'te baş halifeliğe 1252/1836'da sadaret mektupçuluğuna yükseltildi. 1255/1839'da Harbiye Nezaretine, 1257/1841'de Tersâne-i Âmire müsteşarlığına ve 1259/1843'te sadaret müsteşarlığına atandı. 1264/1847'de Tersâne-i Amîre Nezaretine atandı ve 1265/1848'de aynı görevinden ayrılarak milletvekili oldu. 1266/1849'da ikinci kez Tersâne-i Amîre Nezaretine ulaştı ve daha sonra azledildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Rumeli'ye gittiğinde Manastırlı bir güzele şu beyti kaleme aldı: "Hayâl u fikr-i dil-ber yogiken etrâf-ı hâtırda / Kapıldım ez-kazâ bir kâfir hüsnüne Manastır'da". Nesirde yetenekli, nazımda kudretli idi.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ayn-ı ibretle cihânda çok göze kıldım nazar

Görmedüm bir böyle çeşm-i hûb mazağa'l-basar

Ebruvânı kavs-ı kudretdir o şûh-ı dil-keşin

Bir bakışda tîr-i müjgânı hemân cândan geçer

Gülsitân-ı hüsnüne verd-i mutarrâ ruhları

La'l-i nâbı gül-şekerdir âşıkın bagrın ezer

Gerden-i billûrı mânend-i sürâhî pâk saf

Sîne-i sîmîni bir âyînedir dünyâ değer

Nâfe-i müşgîni gûyâ hokka-i anber-şiyem

Fark olunmaz mû-miyân olmuş durur bârik-ter

Söz bulunmaz bundan aşagısına dil-berlerin

Kim cesâret eyler ise şer' anın dilin keser

Sen de Zühdî epsem ol haylî perîşân söyledin

Şi'r içre hîç ülfetin yok olsa da ... 

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 167-168.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Orhan Veli Kanıkd. 13 Nisan 1914 - ö. 14 Kasım 1950Doğum YeriGörüntüle
2Neslihan Perkerd. 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 1704-05Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
5NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
7NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866MeslekGörüntüle
9NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869MeslekGörüntüle
10RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
13NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle