Ahmet Remzi Akyürek

Remzî
(d. 1872 / ö. 6 Kasım 1944)
Şair, yazar, Mevlevî şeyhi
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri’de doğmuştur. Babası Seyyid Süleyman Atâullâh Efendi’dir (Mazıoğlu 2009: 842-5). 1892 yılında İstanbul’a gitmiş ve Divan-ı Muhasebata mülâzım olarak devam etmiştir. Bir yıl sonra Kayseri İdâdîsi, din ve ahlak ilimleri hocalığına tayin olmuştur. 1909’da Kastamonu Mevlevîhanesi şeyhliğine, 1913 yılında Halep Mevlevîhanesi’ne tayin edilmiştir. 1924 senesinde Üsküdar Mevlevîhanesi’ne atanmıştır. 1925'te Üsküdar Selimağa Kütüphanesi'ne müdür olarak görevlendirilmiştir. Ahmed Remzi 1937’de görevinden istifa etmiştir. (Mazıoğlu 1987:3-7).

Ahmet Remzi, eski kültürle yetişmiş âlim ve şairlerin son temsilcilerindendir. Divan Edebiyatı şairleri gibi münâcât, na’t, kaside, musammat, gazel, manzum tarihler yazmıştır. Musammatlarının çoğu taştir ve tahmislerden oluşur. Bununla beraber halk şiirinin zevkine de sahiptir. İlâhî aşkla kaleme aldığı şiirleri, saz şairleri tarzında koşmaları ve destanları vardır. Fuzûlî gibi duygulu, Nâbî gibi hikmetli şiirler yazmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde şiirleri vardır. Arap ve İran edebiyatını çok iyi bilmektedir. Mevlevî bir şair olan Ahmet Remzi’nin ilham kaynağı, Mevlânâ Celaleddin Rumi'dir. Mevlevîliğin manevî havasını kişiliğinde gösterdiği gibi şiirlerine de yansıtmıştır (Mazıoğlu 1987: IX-X).

Kaynakça

Kartal, Ahmet (2003). Tuhfe-i Remzi, Ankara: Akçağ Yay.

Mazıoğlu, Hasibe (1987). Ahmed Remzi Akyürek ve Şiirleri, Ankara: Sevinç Matbaası.

Mazıoğlu, Hasibe (2009). "Ahmed Remzi Akyürek", Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay. 842-860.

Vassaf, Osmanzâde Hüseyin (2006).Sefîne-i Evliya, C.5, (Haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz), İstanbul: Kitabevi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH SONA
Yayın Tarihi: 14.09.2018
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Fihrist-i Hûb- / --Diğer
Üslûb-ı Mergûb- / --Diğer
Kayseri Şairleri- / --Biyografi
Lübb-i Fazilet- / --Diğer
Tabsıratü'l-Mübtedi ve Tezkiretü'l-Müntehi Tercümesi- / --Çeviri
Feyzîzâde Hilmi Efendi ve Manzum Bazı Eserleri- / --İnceleme
Manzum Kavâid-i Fârisi- / İstanbul1898Araştırma
Mir’ât-ı Zeyne’l-Âbidin- / Sivas1899Biyografi
Tarihçe-i AktâbTerakki Matbaası / Şam1912Biyografi
Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ- / İstanbul1917Diğer
Gülzâr-ı AşkEvkaf-ı İslamiyye Matbaası / İstanbul1918Çeviri
Miftâhü’l-kütüb ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi- / İstanbul1927Diğer
Zâviye-i Fukarâİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. / İstanbul1948Çeviri
En-Nüshatü’ş-Şâfiyye fî-Tercemeti’s-Sohbeti’s-Sâfiyyeİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. / İstanbul1948Çeviri
Mahbûbül-EhibbeKayseri Eski Eserleri, Müzeleri Sevenler Derneği / Kayseri1982Çeviri
Bir Günlük Karaman SeyahatnamesiSevinç Matbaası / Ankara1987Gezi Yazısı
Âyîne-i Seyyid-i SırdanSevinç Matbaası / Ankara1987Şiir
ŞiirleriSevinç Matbaası / Ankara1987Şiir
BergüzârBilge Yay. / Ankara2001Şiir
Tuhfe-i RemzîAkçağ / Ankara2003İnceleme
Reh-nümâ-yı Ma’rifetTasavvuf Dergisi / İstanbul2006Çeviri
Tuhfetü’s- Sâ’iminUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi / Erzurum2015Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hakan Ergüld. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Dinibütün Mustafâ Hilmî Paşad. ? - ö. 1914-15Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Sıvacıd. 10 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BİLAL, Bilal Mustafaoğlu Mikayılovd. 12.03.1872 - ö. 26.11.1937Doğum YılıGörüntüle
5ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEMSÎ, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Doğum YılıGörüntüle
7Kemal Talat Karacad. 1902 - ö. 1944Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Ölüm YılıGörüntüle
9NESİPd. 1874 - ö. 1944Ölüm YılıGörüntüle
10Alim Ersoyd. 1926 - ö. -MeslekGörüntüle
11Rauf Parfid. 23 Eylül 1943 - ö. 28 Mart 2005MeslekGörüntüle
12Uğur Koçlud. 07 Nisan 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Yunus Nadi Abalıoğlud. 1879 - ö. 28 Mart 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sadullah Paşad. 1838 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ruşen Eşref Ünaydınd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAFİ, Ahmet Safi Eralpd. 1869 - ö. 1942Madde AdıGörüntüle
17NOKSANÎ, Ahmet Turan Ünald. 1917 - ö. 12.06.1993Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Emin YALMANd. 1888 - ö. 19 Aralık 1972Madde AdıGörüntüle