HÂŞİMÎ, Emir Kadı Fakîh-zâde Hâşimî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Isparta kadısı Emîr Kadı-zâde’nin oğludur. Fakîh-zâde olarak bilinir. Biyografik kaynaklarda doğum yeri hakkında verilen bilgiler birbirini tutmamaktadır. Nail Tuman (2001: 1195) Üsküdarlı olduğunu, Mehmed Süreyya ise (2005: 653) İranlı olduğunu babası ile birlikte Osmanlı ülkesine geldiğini söyler. Kınalı-zâde Hasan Çelebi (Eyduran-Sungurhan 2009: 425) ise Hâşimî için Üsküdar’dan tabirini kullanırken babasının doğum yeri olarak Isparta’yı gösterir. Hâşimî, Karaçelebi-zâde’den mülazım oldu. Daha sonraYavuz Sultan Selim’e nedim ve ardından kadı oldu . Kadı iken 1000/1591 tarihinde vefat etti. Vefatına Sâ’î: “Cihândan geçdi eyvâ Üsküdârî Hâşimî miskîn” mısrasını tarih düşürmüştür. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C.6. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0.[erişim tarihi: 08.07.2014]

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 17.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Emîr-i meclis olursam aceb mi sohbetde

Galâm-ı halka begûşum piyâle hidmetde

Benüm Ferhâd gam başumda her derd ü belâ şimdi

Benüm Mecnûn gibi vâdî-i gamda mübtelâ şimdi

 Benüm bir haste-dil hâtır-ı perîşân zâr u ser-gerdân

 Müşevveş-i hâl ü giryân sâkin künc-i anâ şimdi

 Benüm bagrı delik gönli yıkık bir yılduzı düşkün

Gedâ vü müflis ü hûr-ı hakîr ü bî-nevâ şimdi

Nesîm ile yoluşmakdan seher kan derledi muhkem

Degüldür şâhid-i gül-ârızında katre-i şebnem

Hâli üzre mûylar pehlû-yı çeşm-i yârda

 Mûy-ı anber-bârdur san nâfe-i Tatarda

 Rûma gelmiş dil-ber-i Hindû-yı gîsûdârdur

 Mûy-ı anber-bâr ile hâli ruh-ı dildârda

(Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0.[erişim tarihi: 08.07.2014]. 425.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYYİD SEYFÎ / Seyyid Nizamoğlu, Şeyh Seyyid Seyfullah Kasım b. Şeyh Seyyid Nizameddin Efendid. ? - ö. 1601Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
2AYŞÎ, Hüseyin Ayşî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
3HÜRREMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
4AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
5ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Madde AdıGörüntüle
6ŞÂNÎ, Şâni Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle