RE'FET PAŞA, Süleyman Re'fet, İstanbullu

(d. 1807/1222 - ö. 1865/1281)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1222/1807 yılında İstanbul'da doğan Re'fet Paşa'nın asıl adı Süleyman Re'fet Paşa'dır. Re'fet şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Sultan III. Selîm zamanında paşa olan rikâb-ı hümâyûn çuhadârlarından Arnavud Mustafa Ağa'nın oğludur. Küçüklüğünde enderûn-ı hümâyûna alınmış, orada yetişmiştir. 1826'da enderun çuhadarı oldu. Öğrenimini tamamlayarak askeriyeye geçti. 1829 yılında yüzbaşı, kısa bir süre sonra binbaşı ve miralay oldu. 1840 senesinde mirliva, 1841 senesinde ferik, 1843'te dâr-ı şûrâ-yı askerî re'îsü'r-rü'esâsı oldu. 1844 senesinde vezaretle meclis-i vâlâ reisi, 1845'te serasker oldu, 1846'da azlolundu. Kısa bir müddet sonra Paris sefirliğine atandı. 1848 senesinde ticaret nazırı ve bir hafta kadar sonra da memleketeyn murahhası oldu. 1849'da kapdan-ı deryâ, 1851'de meclis-i vâlâ azası, 1852'de Bursa valisi olup aynı yıl azledilmiş ve Halep valisi olmuştur. 1855'te İzmir, aynı yılın sonunda Şam ve 1856 yılında ikinci defa Bursa valisi oldu. 1859'da azledildi, aynı yıl tanzimat azası olduysa da yıl sonunda bu görevinden ayrıldı. 1861'de Edirne valisi, 1862'de Vidin valisi oldu, 1864'te ikinci defa Edirne valiliğine getirildi. 1281/1865 yılında Edirne'de vefat etti. Mezarı İstanbul yolunda Seyyid Celâlî Kabristanı'ndadır.

Mehmed Fuad Bey ve Cevad Bey adlı iki oğlu olup bunlar da devlet hizmetinde görev yapmışlardır. Kaynaklarda tedbirli, yetenekli, cömert, yumuşak huylu, şiir ve inşası ile tanınmış; orta boylu, balık etli, güzel yüzlü bir devlet adamı olarak tanıtılmaktadır.

Şiirine örnek Atâ Târîhi'nde ve Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Peremeci, Osman Nuri (1939). Edirne Tarihi. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gâlibâ olmuş şikest ki sâz u nây-ı merhamet

Bir çalar görmem işitmem hiç nevây-ı merhamet

Gûşeye atmış felek âhen misâli gadri gör

Paslanup hiç kalmamış aslâ cilây-ı merhamet

Lutf u şefkat şimdi ayb olmuş gibidir vâh vâh

Kimse virmez kimseye kat'â atâ-yı merhamet

Derd ü gadr u zulm ile mecrûh olup cümle cihân

Kimseye virmez felek bir kez devâ-yı merhamet

Tîr atup yayım yasup meydân-ı aşkda Re'fetâ

Kimde kalmışdır aceb bilmem hevâ-yı merhamet

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 554.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEKÎBÎ, Mehmed Şekibî Çelebid. ? - ö. 1665-66Doğum YeriGörüntüle
2TECELLÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1650-1656?Doğum YeriGörüntüle
3FAHRÎ, Zeyrekzadelid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HEMDEM, Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi Efendid. 1807 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5TEVHÎD, Seyyid Ahmed Tevhîd Efendid. 1807 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜRRAHÎM KÂDİRÎ, İvranyalıd. ? - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâzâded. ? - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
9AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
10Çambel, Hasan Cemild. 1879 - ö. Aralık 1967MeslekGörüntüle
11Erişirgil, Mehmet Emind. 1891 - ö. 07 Şubat 1965MeslekGörüntüle
12İSHAK EFENDİ, Başhoca, Nardalıd. ? - ö. 1835MeslekGörüntüle
13MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 1772-73Madde AdıGörüntüle
17ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Madde AdıGörüntüle
18ÂKİF, Mustafa Efendid. 1812 - ö. ?Madde AdıGörüntüle