YAHYÂ, Şeyh Yahya Efendi

(d. 1644/1054 - ö. 1698/1109)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yahya Efendi, IV. Murad (ö. 1051/1640) devri şeyhlerinden Kastamonulu Şa'ban Efendi'nin oğludur. 1054/1644'te İstanbul - Eyüp'te doğdu. Miftâhîzade Ahmed Efendi'den sülukünü tamamladı.1082/1672'de babasının ölümü üzerine Eyüp'teki Hoca Sa'deddin Efendi Zaviyesi'ne şeyh oldu. Cemaziyel-ahir 1099/Mayıs 1688'de Çavuşzade Damadı Osman Efendi yerine Galata'da Azaplar mevkiindeki Mehmed Paşa Camii vaizliğine getirildi. Cemaziyel-ahir 1103/Mart 1692'de Eyüp Camii vaizi oldu. 9 Zilhicce 1109/18 Haziran 1698'de vefat etti. Eyüp Camii haziresinde babasının yanına defnedildi. Mezarı camiin mihrabı ile kürsüsü arasında bir yerdedir. Yerine oğlu Kasım Efendi tekke şeyhi olmuştur.

Şiirleri bulunan Yahya Efendi, daha çok ilahileri ile tanınmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri - Kahraman, Seyit Ali (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. C. 5. 1671.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay. 157.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü'ş-şu'arâ. Ankara: AKM Yay. 707.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakaik-ı Nu'maniye ve Zeyilleri, Vekayiü'l-fudalâ. II-III. C. İstanbul: Çağrı Yay. 200.

Tuman, Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. I-II C. Ankara: Bizim Büro Yay. 1218.

Turan, Şerafettin (1998). "Hoca Sadeddin Efendi". İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yay. C. 18. 196-198.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÜZEYİR ASLAN
Yayın Tarihi: 28.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Lutf eyle dil-i zâre yâ Rabb kerem eyle

Yâr olmasun agyâre yâ Rabb kerem eyle

Âyîne-i kalbümden jeng-i emeli ref' et

Nûrunla mücellâ kıl yâ Rabb kerem eyle

Kaldüm reh-i gurbetde bî-behre vü bî-hem-râh

'Işkun yolını göster yâ Rabb kerem eyle

Bîmârün olup kaldı dil pister-i hicrânda

Dârû-yı visâlünle yâ Rabb kerem eyle

Mezc eyleyüp a'mâlüm iksîr-i hulûs ile

Râyic ola sûkunda yâ Rabb kerem eyle

Bâzâr-ı muhabbetde yokluk ola sermâye

'Işkunla beni mahv et yâ Rabb kerem eyle

(Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakaik-ı Nu'maniye ve Zeyilleri, Vekayiü'l-fudalâ. II-III. C. İstanbul: Çağrı Yay. 200.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Beyd. ? - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2AZMÎ, Mehmed Sâlih Efendid. ? - ö. 1753-1754Doğum YeriGörüntüle
3Nejat İşlerd. 28 Şubat 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHMED, Şeyh Gazzî Ahmed Efendid. 1644-45 - ö. 27 Ocak 1738Doğum YılıGörüntüle
5ŞEREF, Mütevellîzâde Süleyman Ş. Efendid. ? - ö. 1698Ölüm YılıGörüntüle
6Ebû Seyyid Mehmed Efendizâde, Feyzullah Feyzî Efendid. 16 Ocak 1631 - ö. 1698Ölüm YılıGörüntüle
7REHÂYÎ, Kalaycızâde Mustafa Rehâyî Efendid. ? - ö. 1698Ölüm YılıGörüntüle
8AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37MeslekGörüntüle
9RESÂ, Şeyh Haydar Resâ Efendid. ? - ö. 1700-01MeslekGörüntüle
10CEMÂLÎ, Şeyhd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11DE\\\'BÎ/DÂYÎ, Hüseyin Beşe, Hüseyin De\\\'bî Çelebid. ? - ö. 1639-40Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FETHÎ, Bolbolcuzâde/Bübülcüzâde Şeyh Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1694-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂBÎ, Âbî Mahmud Efendid. ? - ö. 1666-67Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKİ BABAd. 1876 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
15MUSTAFÂ ÇELEBİ, Defteremînid. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle
16GEDA MUSLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle