Abdülgani Seniy Yurtman

A. Seniy, A. Seni
(d. 1871 / ö. Nisan 1951)
Şair, yazar, kamu personeli
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Babası İstanbul Davavekili Karaosmanzade Osman Nuri Bey, annesi Vecihe Hanım’dır. Karaosmanoğulları’ndan Kadı Bekir Sıtkî Efendi’nin torunudur. İlköğrenimini İstanbul Valide Sultan Mektebinde, orta öğrenimini Akka Rüştiyesinde tamamladı. Rüştiyeyi bitirdikten sonra devlet hizmetine girdi. 1885’te Akka Sancağı Muhasebe Kalemi Kâtip Refikliği, 1887’de Hayfa Kazası Malmüdürü Muavinliği, 1888’de Hayfa Kazası Vergi Memurluğu, 1889’da Akka Sancağı Muhasebe Kalemi Başkâtipliği görevine getirildi. 1890 yılında İstanbul’a döndü, Mülkiye Mektebinin İdadi kısmında lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1898’de Mülkiye Mektebinin yüksek kısmından mezun oldu. Ağustos 1898’de ikinci defa devlet hizmetine girdi. Maarif Nezareti Mektubi Kalemi 3. Sınıf Kâtipliği (1898), Selanik Vilayeti Maiyet Memurluğu (1898), Gevgili (1902) ve Karaferye Kaymakamlığı (1904) görevlerinde bulundu. 1908’de Selanik Hukuk Mektebinde müdür vekilliği yaptı, “hukuk-ı düvel”, “hukuk-ı idare” derslerini verdi. Yemen (1909), Adana (1910), Beyrut (1910) Vilayetleri Mektupçuluğu; Beyrut’ta Vali Vekilliği ve Belediye Başkan Vekilliği yaptı. 1916’da Lazkiye Sancağı Mutasarrıflığına, 1918’de Hariciye Nezareti Şifre Kalemi Müdürlüğüne, 1921’de Hariciye Nezareti Müsteşar Vekilliğine atandı. Cumhuriyet’in ilânından sonra 1925’te Beyrut Başkonsolosluğu Siyasi Müşavirliğine tayin edildi, 1927-1931 yılları arasında Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Yemen elçisi olarak görev yaptı. 1931’de Hariciye Vekâleti Müsteşar Muavinliğine, 1934’de Hariciye Vekâleti Şifre Müdürlüğüne nakledildi. 1935’te emekliye ayrıldı 1940-1947 yılları arasında Ankara Polis Enstitüsü’nde Arapça hocalığı görevinde bulundu. 1951 yılının Nisan ayında vefat etti.

Telif ve çeviri toplam 19 kitap ve bine yakın makalesi vardır. Çoğu dinî içeriklidir. “A. Seniy”, “A. Seni” imzalarını kullanarak yazdığı şiirlerini ve makalelerini Tasvir-i Efkâr, Servet-i Fünun, İkdam, Sabah, Hazine-i Fünûn, Mecmua-ı Ebüzziya, Mülkiye Mecmuası, Mizan, İleri, Yeni Gazete gibi dönemin ünlü gazete ve mecmualarında yayımladı.

Kaynakça

Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Kataloğu. http://kutuphane.atauni.edu.tr/yordambt/yordam.php?-ac=arama&bolum=01 [erişim tarihi: 22.04.2018].

Çankaya, Ali (1968-1969). Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (1859-1968). III. Cilt. Ankara: Mars Matbaası.

Erdal, Derviş (2008). “Hazine-i Fünûn Dergisi (3. Yıl, 27-52. Sayılar) (İnceleme ve Seçilmiş Metinler)”. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Findley, Carter V. (1996), Kalemiyeden Mülkiyeye: Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi. Çev. Gül Çağalı Güven. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Gökalp, İ. Seval (2003). “Hazine-i Fünûn Dergisi (27-52. Sayılar) (İnceleme ve Seçilmiş Metinler)”. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hancıoğlu, Abdurrahman (2006). “Mecmua-i Ebüzziya (1897-1912) 72-159. Sayılar İnceleme, Tahlili Fihrist, Seçilmiş Yazılar”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: T.C. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar, http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?dilsecim=0&-vt=YordamBTSYS& [erişim tarihi: 22.04.2018].

Keskin, Nuray Ertürk (2009). “II. Meşrutiyet’te Yeni Düzen Arayışı: Mülkiye Mecmuası Üzerine Bir İnceleme (1909-1911)”. 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform. Kamu Yönetimi Forumu-VI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (9-11 Ekim 2008, Bolu). Ankara: TODAİE. 225-236.

Keskin, Nuray Ertürk (2008). “Türkiye’de Yönetim Biliminin Gelişimi: 1870-1910”. Amme İdaresi Dergisi. C. 41 (4) : 1-22.

Polat, Ü. Gülsüm (2017). “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yemen İle İlişkiler (1911-1938)”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi: 33 (2): 113-154.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kataloğu. http://ktp.isam.org.tr/ [erişim tarihi: 22.04.2018].

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Milli Kütüphane Kataloğu, https://kasif.mkutup.gov.tr/OpacArama.aspx?Ara=abd%C3%BClgani%20seniy&DtSrc=0&fld=-1&NvBar=0 [erişim tarihi: 22.04.2018].

Yapı Kredi Yayınları (2010). “Yurtman, Abdülgani Seniy”. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 1056-1057.

Yıldırım, Tahsin (2006). “Edebiyatımızda Müstear İsimler”. İstanbul: Selis Kitaplar.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: UMMAHAN NERKİZ
Yayın Tarihi: 10.09.2018
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
AksiyyatCemal Efendi Matbaası / İstanbul1891Diğer
Eshab-ı Tabakat-ı Seb'aAlem Matbaası / İstanbul1893Diğer
Fransızca İbtida ve intiha EdatlarıKasbar Matbaası / İstanbul1893Diğer
Âsâr-ı Celîle-i Hamîdiyyeden Bir NebzeKasbar Matbaası / İstanbul1895Çeviri
EdebiyatKasbar Matbaası / İstanbul1895Diğer
Zemin ve Asuman CazibeKasbar Matbaası / İstanbul1895Çeviri
Akıbet-i TevekkülKasbar Matbaası / İstanbul1896Tiyatro
Hikemiyat-ı İslamiye ve ŞarkıyeAsır Matbaası / İstanbul1899Diğer
Yemen Yolunda: AzimetAhmet İhsan ve Şürekası / İstanbul1909Gezi Yazısı
Minhac-ı Hikmet-i İdare : Ahitname-i İmam AliVilayet Matbaası / San'a1909Çeviri
Tarih-i Medeniyet: Kurun-ı VustaAsır Matbaası / Selânik1912Çeviri
Tarih-i Medeniyet: Kurun-ı AhireAsır Matbaası / Selânik1912Çeviri
Zaafü'l-İ'tikad fi Naşireti'l-MedarisVilâyet Matbaası / Beyrut1913Diğer
Yemen Yolunda: Yemen’den AvdetVilâyet Matbaası / Beyrut1914Gezi Yazısı
Beyrut BombardımanıVilâyet Matbaası / Beyrut1916Diğer
Hakayık-ı İktisadiyeVilayet Matbaası / Beyrut1916Diğer
Al-Hilafet ü Sultat'ül-ÜmmeMatbaat'al-Hilal / Mısır1924Diğer
Arabistanda Harp Başladı: Yemen İmamı İle Kral İbnissuut ArasındaHariciye Vekâleti / Ankara1934Diğer
Maarri Divanından Seçmelerİnsel Kitabevi / İstanbul1942Çeviri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hamdullah Suphi Tanrıöverd. 1885 - ö. 19 Haziran 1966Doğum YeriGörüntüle
2HÂFIZ HIZIR İLYÂS, Enderunlud. 1801 - ö. 1864Doğum YeriGörüntüle
3Rıdvan Memid. 07 Nisan 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA FEVZİ BİN NUMANd. 1871 - ö. 02.08.1924Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSÎ, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Doğum YılıGörüntüle
6Cenap Şahabettind. 2 Nisan 1871 - ö. 13 Şubat 1934Doğum YılıGörüntüle
7KUSURÎ, Hasan Fehmid. 1875 - ö. 1951Ölüm YılıGörüntüle
8FEHMÎ/TALİBÎ, Hasan Fehmi Tezdoğand. 1885 - ö. 1951Ölüm YılıGörüntüle
9SELİM SAMİ, Selim Sami Efendid. ? - ö. 1951Ölüm YılıGörüntüle
10Cenap Ozankand. 1924 - ö. 13 Ekim 2005MeslekGörüntüle
11İlhan Şevket Aykutd. 1907 - ö. 17 Mart 1991MeslekGörüntüle
12Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Melek Hiçd. 1893? - ö. 6 Ocak 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İsmail Safad. 1867 - ö. 24 Mart 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fahri Celâl Göktulgad. 20 Mayıs 1895 - ö. 3 Haziran 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Madde AdıGörüntüle
17ZİKRİ, Abdulgani Oğuzd. 1873 - ö. 1939Madde AdıGörüntüle
18ABDÜLGANÎ-İ VARDARÎ, Vardarî Şeyh-zâde Abdülganîd. ? - ö. 1696-97Madde AdıGörüntüle