İZÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İzârî, Konya Ereğlisi’ndendir. Babası sipahidir. Kendisi de kâtiplik görevinde bulundu. Divani yazıda Taczade-i Sânî, nestalik, neshceli, reyhanî ve neshi hafīyede oldukça başarılı idi. On iki kalemde mahir bir sanatçıdır. Sultan Süleyman’ın kapıcılar kethüdalığından ayrılıp Maraş beylerbeyi Gülâbî Mehmed Paşa’nın divan kâtibi oldu. Daha sonra İskender Paşaoğlu Ahmed Paşa'nın hizmetinde bulundu. Sâlih Paşa'nın oğlu Lahsa Paşası Mehmed Paşa’nın divan kâtipliğini yaptı. Şiirleri genellikle devrin güzelleri ve âşıkların hasbihali konusundadır.

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gehî mihr ü vefân egler beni geh cevr ü sedâdun

Bihamdillah ki gitmez dilden ey meh bir nefes adun

***

Çeküp tîg-ı cefâyı her taraf müjgân-ı hûn-rîzün

Olur mâyil dem-â-dem kana çeşm-i fitne-engîzün

***

Bir dem benüm ârâm idemez sînede cânum

İllerle turur oturur ol serv-i dilârâm

***

Zevk alur gamdan kimisi kimisi şâdîdedür

Her biri ehl-i cünûnun başka bir vâdîdedür

***

Arz itse kâmetin n’ola ol serv-i dilpesend

Kim beglerün olur kulına himmetin bülend

***

Gazel

Nâz ile tekellüm ide ger ol güher-elfâz

Agzından o şîrîn dehenündür saçar elfâz

 

Ey dürr-i girân-mâye söze ger dehen açsan

Cân riştesine lutf ile eyler haber elfâz

Vasf-ı der-i dendânunı nazm eyledügüm bu

Manzûm ola söz anda olur muteber elfâz

 

Söz geçmedi lal-i lebüne yok yire hayfâ

Deri gibi delindi yüregüm ey dürer elfâz

Şîrin-lebün vasfı durur dilde kelâmum

Olsa n’ola ger şi'r-i İzârî şeker-elfâz

***

Gazel

Bir bûsesi alınmaz iken yüz cefâ ile

Pehlûya çekdüm ol sanemi bin belâ ile

 

Hâlüm müşevveş oldı perîşân olup şehâ

Çîn-i zülfün andı dil gice nâgeh hatâ ile

 

Yıllar durur ki devr iderin şehrini dirîg

Bir gün mukâbil olmadum ol meh-likâ ile

Âvâreler yeler yüpürür kûy-i yârda

Gezmekde bûy-ı zülfi o şûhun sabâ ile

 

Öldürmek istedügi odur tîr ile beni

Alışdum ey İzârî dün ol kaşı yâ ile 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 442.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1622Doğum YeriGörüntüle
2NESÎB, Hüseyin Nesîb Efendi, Karamanlıd. 1818 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
3Hikmet Birandd. 1906 - ö. 1972Doğum YeriGörüntüle
4VÂSIK, Ahmed, Vâsık-ı Dîvâned. ? - ö. 1711MeslekGörüntüle
5ÂRİFÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
6İZZÎ, Süleyman İzzî Efendid. ? - ö. 1754-55MeslekGörüntüle
7SELÎMÎ/SELÎM, Sultan Selîm-i Sânîd. 30 Mayıs 1524 - ö. 13 Kasım 1574Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8ARAB-ZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9VAHDETÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10ÂFİTÂBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11TUFEYLÎ/TIFÎLÎ, Molla Ali Çelebid. ? - ö. 1611Madde AdıGörüntüle
12TAB‘Î, Siyâhî-zâde Alî b. Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1785 -1789 yılları arasıMadde AdıGörüntüle