MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendi

(d. 1238/1820 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da Şehremini semtinde doğdu. Asıl adı Mehmed Muhsin Efendi'dir. Vidin valisi Ağa Hüseyin Paşa'nın hazine kâtibi olan Sâlih Vehbî Efendi'nin oğludur. 1855 senesinde Dîvân-ı Hümâyun kalemi şâkirdânı sınıfına katıldı. Sonra Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'ye geçti ve burada yeteri kadar Arapça ve Farsça ilimler tahsil ettikten sonra Maliye Mektupçusu Odası hulefası arasına girdi. Burada yazı ve inşa konusunda kendisini geliştirdi. 1844 yılında Üsküp eyaleti tahrirat kitabetine, 1848 senesinde İslimye Mal başkitabetine, 1850 tarihinde Hamid Sancağı Mal Müdürlüğüne memur edildi. Bir müddet burada görev yaptıktan sonra 1853 tarihinde rütbe-i râbi'a ile hâcegân sınıfına dahil edildi. 1854 senesi başlarında son görevinden istifa ederek İstanbul'a dönmüştür. Ölüm tarihi ve yeri tam olarak bilinmemekle beraber Sultan Abdulazîz devri (1861-1876) sonlarında vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Fatîn'e göre latif tabiatlı bir zat olup bütün şiirleri az miktardaki gazellerinden ibarettir (1271: 368). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tîg-i müjenin halkda bin yâresi vardır

Yüzlerle anın ben gibi âvâresi vardır

Mecnûn gibi bu leylî-i gamda beni agyâr

Kaçdı göricek var ise yüz karası vardır

Ey keştî-i dil dalma sakın bahr-ı gumûma

Çatmaklığın ol dilbere bir çâresi vardır

Hâli göricek rûyına itdim nazar ammâ

Sayd oldı gönül dîde-i sehhâresi vardır

Muhsin seni elbette şehîd eyler o kâfir

Mâdem ki anın gamze-i hûn-hâresi vardır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 367.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎN, Arab Sâlih Efendi-zâde Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
2LÂGARÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Temmuz Ağustos 1682Doğum YeriGörüntüle
3MÜNİRE BACId. 1852 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Doğum YılıGörüntüle
5İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
6REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
7ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Ölüm YılıGörüntüle
8İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902MeslekGörüntüle
11İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881MeslekGörüntüle
12REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851MeslekGörüntüle
13ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Madde AdıGörüntüle
17İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Madde AdıGörüntüle
18REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851Madde AdıGörüntüle