SABRÎ, Sabrî Abdurrahman Çelebi, Arap-zâde

(d. ?/? - ö. 999/1590)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdurrahman’dır. İstanbul’da dünyaya geldi. Fatih Camisi kütüphanecisi olan Molla Arab’ın oğludur. Babasının lakabı yüzünden Arap-zâde olarak anıldı. Hazine katibi idi. Yirmi yıla yakın Bağdat muhasebecisi olarak çalıştı. Bağdat’tan ayrılıp İstanbul’a döndü. İstanbul’da geçim sıkıntısı çekince ailesini de alarak tekrar Bağdat’a döndü. 999/1590 tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Bursalı Hâşimî ölümüne: “Gitdi dünyâda kalmayup haberi” mısraını tarih düşürmüştür (Tuman 20001: 544). Mezarı Bağdat’tadır.

Türkçe ve Farsça şiirleri olan Sabrî’nin tezkirelerde çok iyi Farsça bildiği ve inşada yetenekli olduğu belirtilmiştir. Şiirleri başarılı bulunan Sabrî, özellikle muammada ustaydı. 

Kaynakça

Açıkgöz, Namık (1982) Riyazü’ş-Şuarâ. Riyazî Mehmet Efendi. Ankara Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 02.07.2014]

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. 4.C. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 09.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir onmaduk âvâre yürür başlaruz biz

Görsek güleni ağlamağ başlaruz biz

Cârûb-ı müjem süpürür u su seper eşküm

İşigini pâk idici ferrâşlaruz biz

Kanlu yaşumuz yâr bizüm mankıra saymaz

Gerçi yolına la’l u güher-pâşlaruz biz

Ağyârları pârelerüz gamzen ucından

Küffâra kılıc urıcı yoldaşlaruz biz

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1283.)

Be-ism-i ‘Ârif:

Âhir ey hûn-rîz-i men yek dem be-hûn-hârî be-bîn

Çeşm-i rahmet bâz kon sûy-ı giriftârî be-bîn

Be ism-i Îsâ:

Hâk-ı râh-ı şehî ki âverdî

Ez-pey-i tûtyâ berây-ı meneş

(Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. 460.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNÎ, Avni Konukd. 1873 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağa-zâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731Doğum YeriGörüntüle
3Alphan Akgüld. 17 Kasım 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MECDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1590-91Ölüm YılıGörüntüle
5KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Ölüm YılıGörüntüle
6EMÂNÎd. ? - ö. 1590/91Ölüm YılıGörüntüle
7MEHMED EFENDİ (HİNDÎ)d. ? - ö. 1733-34MeslekGörüntüle
8ÖMER BEY, Hayâlî-zâde Ömer Beyd. ? - ö. 1595MeslekGörüntüle
9BAHRÎ, Mehmed Bahrî Paşad. ? - ö. 17 Ağustos 1700MeslekGörüntüle
10ŞÂNÎ, Şânî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NAʻÎMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13PİR KULI BİGd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Madde AdıGörüntüle
15FEHMÎ, Sakkâ-zâde Fehmî Dervîş Efendid. ? - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle