SABRÎ, Sabrî Abdurrahman Çelebi, Arap-zâde

(d. ?/? - ö. 999/1590)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdurrahman’dır. İstanbul’da dünyaya geldi. Fatih Camisi kütüphanecisi olan Molla Arab’ın oğludur. Babasının lakabı yüzünden Arap-zâde olarak anıldı. Hazine katibi idi. Yirmi yıla yakın Bağdat muhasebecisi olarak çalıştı. Bağdat’tan ayrılıp İstanbul’a döndü. İstanbul’da geçim sıkıntısı çekince ailesini de alarak tekrar Bağdat’a döndü. 999/1590 tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Bursalı Hâşimî ölümüne: “Gitdi dünyâda kalmayup haberi” mısraını tarih düşürmüştür (Tuman 20001: 544). Mezarı Bağdat’tadır.

Türkçe ve Farsça şiirleri olan Sabrî’nin tezkirelerde çok iyi Farsça bildiği ve inşada yetenekli olduğu belirtilmiştir. Şiirleri başarılı bulunan Sabrî, özellikle muammada ustaydı. 

Kaynakça

Açıkgöz, Namık (1982) Riyazü’ş-Şuarâ. Riyazî Mehmet Efendi. Ankara Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 02.07.2014]

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. 4.C. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 09.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir onmaduk âvâre yürür başlaruz biz

Görsek güleni ağlamağ başlaruz biz

Cârûb-ı müjem süpürür u su seper eşküm

İşigini pâk idici ferrâşlaruz biz

Kanlu yaşumuz yâr bizüm mankıra saymaz

Gerçi yolına la’l u güher-pâşlaruz biz

Ağyârları pârelerüz gamzen ucından

Küffâra kılıc urıcı yoldaşlaruz biz

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1283.)

Be-ism-i ‘Ârif:

Âhir ey hûn-rîz-i men yek dem be-hûn-hârî be-bîn

Çeşm-i rahmet bâz kon sûy-ı giriftârî be-bîn

Be ism-i Îsâ:

Hâk-ı râh-ı şehî ki âverdî

Ez-pey-i tûtyâ berây-ı meneş

(Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. 460.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Doğum YeriGörüntüle
2ES’AD, Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1766-67Doğum YeriGörüntüle
3Vecihid. 1869 - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
4HİMMETÎ, Himmetî Beyd. ? - ö. 1590Ölüm YılıGörüntüle
5CEVHERÎ, İBN-İ YEMÎNd. ? - ö. 1582/1590?Ölüm YılıGörüntüle
6HALÎLÎ, Halîl-i Mar’aşîd. ? - ö. 1589-1590Ölüm YılıGörüntüle
7RÂSİH, Enderunlu İbrâhîm Râsihd. ? - ö. 1838MeslekGörüntüle
8ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794MeslekGörüntüle
9NEF'Î, Ömer Efendid. 1572? - ö. 1635MeslekGörüntüle
10HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebid. ? - ö. 1618Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SAFÂYÎ, Şeyh Safâyî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂLÎ, Ahmed Hâlî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MESTÎd. ? - ö. 1495-1500 ?Madde AdıGörüntüle
14NÂCÎ, Alaybeyi-zâde Hasan Nâcî Efendid. 1854-55 - ö. 12 Ocak 1920Madde AdıGörüntüle
15BALTACI-ZÂDE, Mahmûd Paşa bin Baltacıd. ? - ö. 1597Madde AdıGörüntüle