ŞEKÎB, Paşmakçı-zâde Seyyid Mehmed Şekîb Efendi

(d. 985/1577 - ö. 1101/1689)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair, Başmakçı-zâde Mehmed Efendi'nin oğlu olduğu için Başmakçı-zâde ismiyle tanındı. Rumeli kadılığı yaptı. 1101 / 1689'de Edirne'de vefat etti. Tuman, Beliğ'in ölüm tarihini 1102 /1690 olarak göstermesini yanlış bulur (Kurnaz vd. 2001:495). Seyyid olan Şekîb ilim, irfan ve fazilet sahibi bir kişiydi. Tezkirelerin hayatı ve şiirleri hakkında verdiği bilgiler sınırlıdır. 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr li-zeyli Zübdetil-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yay.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrek-zâde Mehmed Âsım'ın Hayatı ve Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'âr Adlı Eseri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretüş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Vakayıü’l-Fuzalâ, (Şakâyık-ı Numaniyye ve Zeyilleri). C. III. İstanbul: Çağrı Yay.

Müstakim-zâde Süleyman Sa‘deddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb. (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 06.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Leb-i cân-bahş-ı la'l-gûnı anın

Râhat-ı cânıdır Şekîbâ'nın

 

Ben ki mihr-i sipihr-i 'irfânım

Hıyredâr-ı dü-çeşm-i 'irfânım 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretüş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 431-432)

 

Ey 'andelîb-i dil yine feryâd ü nâle et

Berg-i güle sirişk-i dem-alûdı jâle et

 

Figân kim nâle mu'tâd eyledik gülzâr-ı dehr içre

Çü bülbül ey gül-i ter bu dil-i şeydâyı derdinden 

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr li-zeyli Zübdetil-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 180)

 

Gülşene olsa vezân feyz-i nesîm-i himmeti

Sâgar-ı sahbâ gibi eylerdi gül def'-i humârı

 

Ta'viyet-bahş-ı za'îfân olsa lutf-ı himmeti

Pençe-i güncişk ederdi murg-ı 'ankâyı şikâr 

(Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrek-zâde Mehmed Âsım'ın Hayatı ve Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'âr Adlı Eseri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 90)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YEĞEN GAZİ, Yeğen Osman Paşad. ? - ö. 1689Ölüm YılıGörüntüle
2Tâlib, Şeyh Mehmed Tâlib Dede Efendid. ? - ö. 1689Ölüm YılıGörüntüle
3HEMDEMÎ, Hemdemî Çelebid. ? - ö. 1689Ölüm YılıGörüntüle
4FENÂRÎ, Mollâ Fenârî, Şemseddîn Muhammed b. Hamza, Şemseddîn Muhammed Efendid. Nisan 1350 - ö. 15 Mart 1431MeslekGörüntüle
5NÂMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
6ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14MeslekGörüntüle
7BEHCETÎ/Behcetî Efendi, Baltacı Halîfed. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8VEZNî, Seyyid Murtazâ Çelebid. ? - ö. 1669-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10MUHYÎ, Fenârî-zâde Muhyiddîn Çelebîd. ? - ö. 1548Madde AdıGörüntüle
11CEVDET, Halil Cevdet Efendid. ? - ö. 1794-95Madde AdıGörüntüle
12HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Madde AdıGörüntüle