FETHÎ, Abdulfettâh Efendi

(d. 1252/1837 - ö. 1316/1899)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülfettâh Fethî Efendi'dir. 1252/1837 yılında doğdu. Şa'bân Kâmî'nin kardeşinin oğludur. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli memuriyetlerde bulundu. Siirt, Mardin sancakları evkaf muhasebeciliğinde, Şirvan kaymakamlığında ve sonunda 1289/1873'te merkez mutasarrıflığı Meclis-i İdare başkitâbetinde ve 1293/ 1877 yılında da Mardin sancağı yazı işleri müdürlüğünde çalıştığı bilinmektedir. 1316/1899 yılında vefat etti.

Ali Emiri, şairin mürettep Dîvân'ı olduğunu söylemektedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C.II. Ankara: San Matbaası.

Dîvân-ı Kâmî (1280). İstanbul. 59-60.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid. Ankara.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nâzım-ı Müşârün İleyh Biraderzâdesi Fethî Bi’l-Müşâreke Söyledikleri Gazeldir

K Lâleveş açtın derûn-ı dilde dâğ-ı hasreti

F Ey dil-i sevdâ-zede urdun bu bâg-ı firkati

F Bir kadeh meyle götür sâkî hicâb-ı hacleti

 Ur kümeyt-i sâgara sîmînli câm-ı işreti

K Şöyle bir aşk âteşi vardır ocag-ı sînede

 Dökseler deryâları sönmez şirâr-ı şiddeti

F Nâr-ı âhım nerm eder sengîn fûlâd-ı dilleri

 Âheni nerm eylemekdir âteşin hâsiyyeti

K Gönlümü bir yerde koydu cismimi bir yerde âh

 Gurbetin inkâr olunmaz bu iki hâsiyyeti

F Kaldı ser-beste derûn-ı sînede açılmadı

 Ben ne yüzden ihtiyâr ettim diyâr-ı gurbeti

K Yüz çevirmez derd ü gamdan zevkden kalmaz geru

 Bilmezem dîvâne dil eyler ne akla hizmeti

F Begnâzım leşker-i hat geldi çek dizgin düşür

 Yetişir üftâdegâna sürme esb-i nahveti

K Şîşe-i lutfu şikest etmiş etibbâ-yı zamân

 Kanda bulsun hastegân-ı dil devâ-yı sıhhati

F İntikâm almak gibi var mı cihân içre safâ

 Düşmeninden Fethiyâ elden alınca mürveti

K Çıkdı gird-âb-ı gam-ı bahr-ı emelden Kâmiyâ

 Keştî-i ikbâl buldu sâhil-i emniyeti

(Dîvân-ı Kâmî.(1280)  İstanbul. 59-60.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSMAİL, İsmail Çelebid. 1611 - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
2EYÜP, Eyüp Deded. 1860\'lar - ö. 1934Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
4ÂKİF, Âkif Efendid. 1837-38 - ö. 1898-99Doğum YılıGörüntüle
5HÂLET, İbrâhim Hâlet Bey, İstanbullud. 1837 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
6FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
7İHLASÎ, Mehmedd. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8HAKKI, Süleymân Hakkı Efendi, Eskişehirlid. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMİL, Harezmîd. 1825 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10AHKAR, İsmâil Zühdî Beyd. ? - ö. 1912MeslekGörüntüle
11GAMÎ, Yazıcı Yahyaoğlu Mahmud Gamî Çelebid. ? - ö. 1576-77MeslekGörüntüle
12ÂBİDİN PAŞAd. 1843 - ö. 1906MeslekGörüntüle
13ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FATMA, Fatma Hanım, Tekirdağlıd. 1850 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂHİB, Mehmed Rûşen Sâhib Efendid. ? - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
17ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Madde AdıGörüntüle
18BÂKÎ, Seyyid Abdülbâkîd. 1630 - ö. 1679Madde AdıGörüntüle