FETHÎ, Abdulfettâh Efendi

(d. 1837/1252 - ö. 1899/1316)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdülfettâh Fethî Efendi'dir. 1252/1837 yılında doğdu. Şa'bân Kâmî'nin kardeşinin oğludur. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli memuriyetlerde bulundu. Siirt, Mardin sancakları evkaf muhasebeciliğinde, Şirvan kaymakamlığında ve sonunda 1289/1873'te merkez mutasarrıflığı Meclis-i İdare başkitâbetinde ve 1293/ 1877 yılında da Mardin sancağı yazı işleri müdürlüğünde çalıştığı bilinmektedir. 1316/1899 yılında vefat etti.

Ali Emiri, şairin mürettep Dîvân'ı olduğunu söylemektedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C.II. Ankara: San Matbaası.

Dîvân-ı Kâmî (1280). İstanbul. 59-60.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid. Ankara.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nâzım-ı Müşârün İleyh Biraderzâdesi Fethî Bi’l-Müşâreke Söyledikleri Gazeldir

K Lâleveş açtın derûn-ı dilde dâğ-ı hasreti

F Ey dil-i sevdâ-zede urdun bu bâg-ı firkati

F Bir kadeh meyle götür sâkî hicâb-ı hacleti

 Ur kümeyt-i sâgara sîmînli câm-ı işreti

K Şöyle bir aşk âteşi vardır ocag-ı sînede

 Dökseler deryâları sönmez şirâr-ı şiddeti

F Nâr-ı âhım nerm eder sengîn fûlâd-ı dilleri

 Âheni nerm eylemekdir âteşin hâsiyyeti

K Gönlümü bir yerde koydu cismimi bir yerde âh

 Gurbetin inkâr olunmaz bu iki hâsiyyeti

F Kaldı ser-beste derûn-ı sînede açılmadı

 Ben ne yüzden ihtiyâr ettim diyâr-ı gurbeti

K Yüz çevirmez derd ü gamdan zevkden kalmaz geru

 Bilmezem dîvâne dil eyler ne akla hizmeti

F Begnâzım leşker-i hat geldi çek dizgin düşür

 Yetişir üftâdegâna sürme esb-i nahveti

K Şîşe-i lutfu şikest etmiş etibbâ-yı zamân

 Kanda bulsun hastegân-ı dil devâ-yı sıhhati

F İntikâm almak gibi var mı cihân içre safâ

 Düşmeninden Fethiyâ elden alınca mürveti

K Çıkdı gird-âb-ı gam-ı bahr-ı emelden Kâmiyâ

 Keştî-i ikbâl buldu sâhil-i emniyeti

(Dîvân-ı Kâmî.(1280)  İstanbul. 59-60.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
2İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839Doğum YeriGörüntüle
3VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4FETHÎ, Mustafa Fethid. 1837 - ö. 28.12.1922Doğum YılıGörüntüle
5RE\'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendid. 1837 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6HÂLET, İbrâhim Hâlet Bey, İstanbullud. 1837 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7RENCÛR, Şâh Nigâr Hanımd. 1850 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8SÂDIK, Babad. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9ŞU’LE, Molla Abbasd. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10CEVRÎ, Hasan Cevrî Efendi, Ahıskalıd. 1805 - ö. 1875MeslekGörüntüle
11ÂBİDİN PAŞAd. 1843 - ö. 1906MeslekGörüntüle
12AHKAR, İsmâil Zühdî Beyd. ? - ö. 1912MeslekGörüntüle
13NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂTİH, Fâtih Efendid. 1826 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂZIM, Nâzım Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TEVHÎD, Seyyid Ahmed Tevhîd Efendid. 1807 - ö. 1870Madde AdıGörüntüle
17KURBÎ, Kurbî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TÂ\'İB, Câbî-zade Mehmed Tâ’ib Çelebid. ? - ö. 1714Madde AdıGörüntüle