AHMED, Ramazan-zâde/Nişancı-zâde Seyyid Ahmed Ramazan Efendi

(d. 934/1527 - ö. 986/1578)
divan şairi, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

934/1527 yılında doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Annesi İmam Ali Efendi’nin kızıdır. Sultân Süleymân döneminde Zigetvar kuşatmasında ölen Merzifonlu Nişancı Mehmed Bey’in oğlu ve Ramazan Efendi’nin torunudur. Bu nedenle Nişancı-zâde ya da Ramazan-zâde sanıyla tanınır. Ayrıca Mir’atü’l-Kâinat adlı eserin müellifi Muhammed Efendi’nin de babasıdır. Çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra Mekke ve Medine kadılığı yaptı. Âşikâne ve sade şiirler yazdı. Tımar sahibidir. Ahmed Efendi, 986/1578 yılında vefat etti ve Şam’da kubûr-ı sâlihînde medfundur (Kurnaz-Tatcı 2000: 313, Sungurhan 2009: 119).

Eserleri

1.Sûre-yi Â'rafa kadar İrâb-ı Kur'ân

2. Tâlikât ale'l-Beyzavî

3. Hâşiye-ii Şerh-i Miftâh

4. Hâşiye-i Şerh-ii Mevâkıf

5. Şerh-i Hırz-ı İmam-ı Ali

6.Hidâye Şerhi (Akbayar 1996: 186)

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik . İstanbul: Çağrı Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 11.12.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.1. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 12.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Derd-i ‘ışk-ı yâr ile düşdüm belâ vü mihnete

Bana tîmâr eyleyüp girme tabîbâ zahmete

 

Kûyuna varup ‘aceb mi vaslun itsem ârzû

Tâlib-i dîdâr olan itmez kanâ’at cennete 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 11.12.2014]. 119, 120.)

***

Vasl-ı ma’şûk ile zevk itdi dimişsin sûfî

Ben nice vâsıl isem sen o kadar rahmet bul 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 11.12.2014]. 120.)

***

Hîç kimse başa çıkmaz ‘ışk ile bu cihânda

Leylî hevâsı ile Mecnûn gezer yabânda 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 11.12.2014]. 120.)

***

Tâli’de devlet olmasa hizmet ne fâide

Hakdan inâyet olmasa tâat ne fâide 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂHÎ, Şehzâde Bayezidd. 1527 - ö. 1562Doğum YılıGörüntüle
2CEVHERÎ, Mınık Alî Cevherî Efendid. 1527-28 - ö. 1584Doğum YılıGörüntüle
3VEZNÎ, Veznî Çelebid. ? - ö. 1578Ölüm YılıGörüntüle
4ULVÎ, Sağır Ulvî, Za’îm Alî Çelebid. ? - ö. 1578-79Ölüm YılıGörüntüle
5HÂTEMÎ, Mustafa Hâtemî Paşad. ? - ö. 1578-79Ölüm YılıGörüntüle
6Arab-zâde, Mehmed Müttakî Efendid. ? - ö. 1584MeslekGörüntüle
7RÂMÎ, Abdurrahman Râmî Çelebid. ? - ö. 1639-40MeslekGörüntüle
8EDÎBÎ, Bakkal-zâde Ali Edib Efendid. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
9RECEB, Receb Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10EMÂNÎ, Rusçuklu Mustafa Çelebid. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BAHRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
13FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
14SAFÂYÎ, Şeyh Safâyî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle