ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Bey

(d. 1209/1794 - ö. 1263/1846)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1290/1794 senesinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Âtıf Ahmed Bey'dir. Çavuş-zâde sanıyla tanındı. Mehmed Emîn Efendi'nin oğludur. On üç sene kadar Mektûbî-i Vekâletpenâhî Odası'na devam etti. 1821 senesinde sergi nazırı, 1825'te Gurebâ-i Yemîn kâtibi oldu. Kitabet konusundaki mahareti nedeniyle Sadaret kalemi serhalifeliğine tayin edildi. Üç sene sonra Sadâret-i Uzmâ mektupçuluğuna, üç sene geçince Küçük Tezkiriciliğe, yine üç sene sonra Mansûre mektupçuluğuna, üç sene sonra da bir ay kadar Takvîmhâne-i Âmire nezaretine tayin edildi. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye başkitabetine nakledildi. Sonra Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye azası oldu. Üç sene geçince 1840 senesinde ûlâ rütbesi ile Tersâne-i Âmire müsteşarlığına getirildi. Burada bir seneyi tamamlayınca iki ay süreyle Ticaret müsteşarlığına atandı. Tanzîmât-ı Hayriyye'nin usullerini icra etmek üzere 1841 senesinde ûlâ evveli rütbesiyle Kütahya defterdarlığına memur edildi. Burada bir sene kadar görev yaptıktan sonra İstanbul'a döndü ve Anadolu defterdarlığına getirildi. Burada da üç sene görev yaptıktan sonra Masârifât-ı Askeriyye nazırlığına atandı. Bu görevde iken hastalanmış, birkaç ay hasta yatağında yatmış ve 1263/1846 senesinin Muharrem ayında vefat etmiştir. Eyüp'te Bostan İskelesi'nde babasının yanına defnedilmiştir.

Fatîn'e göre bilgin ve zarif bir şairdir, cömertliği meşhurdur, şiir ve inşası dönemin şair ve yazarları tarafından kabul görmüştür (1271: 271). Şiirlerine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Mühmel

Mâ'ilim ol turra-i tarrâra âh

Âhdır kârım dem-â-dem âh âh

Andırır mâha o dildârım hele

Hâle-i kâkül olur ana güvâh

Elde mül gelse o gül serdir mahal

Sâha-i dil de ana ârâm-gâh

Vaslına âmâdedir her dem gönül

Hem-demim hem olmasa ger sedd-i râh

Anladım her gördüge dil-dâdedir

Âtıfâ âlûde gönlüm âh âh

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 270.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatma Çiğdem Gökçend. 15 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZÂRÎ, Zârî-i Sûzenîd. ? - ö. 970/1563Doğum YeriGörüntüle
3RE'FET, Abdullah Re'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Doğum YeriGörüntüle
4VELİ, İğdeciklid. 1794 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
5TÂİB, Kazak-zâde İbrahimd. 1794 - ö. 1834\\\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6VÂZEH/VÂZIH, Mirza Şefid. 1794 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
7SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 29.12.1846Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9RÂSİM, Hâcı Seyyid Ömer Râsim Efendid. 1778 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
10MEVCÎ, Defterdar Mehmed Paşad. ? - ö. 1643MeslekGörüntüle
11MUHLİSÎ, Mehmed Muhlisd. ? - ö. 1687-88MeslekGörüntüle
12HÂKÎ, Mehmed Efendid. 1758-59 - ö. 1831-32MeslekGörüntüle
13VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA'DÎ, Muallim Sa'dî Efendid. 1853 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
17RÜKNÎ, Süleyman Rüknî Efendid. ? - ö. 1742-43Madde AdıGörüntüle
18BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle