FERDÎ, Muammer Ferdî

(d. 1309/1891 - ö. 1334/1915)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muammer Ferdî Bey’dir. 1309/1891’de İstanbul’da doğdu. Asker kaymakamlarından Tahsîn Bey’in oğludur. Beşiktaş ibtidai ve rüşdi mekteplerinde ve mekteb-i mülkiyede öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. Harbiye nezaretine memur oldu. 1334/1915 yılında Harbiye Dairesi'ndeki arkadaşlarından birinin kurşunuyla vefat etti.

1328/1910’da İstanbul’da basılan iki manzum risalesi vardır:

1. Şebâb-ı Nûrânî: İstanbul'da 16 sayfa hâlinde 1327 yılında basılmıştır.

2. Şebâb-ı Zulmânî. İstanbul'da 16 sayfa hâlinde 1328 yılında basılmıştır.

Akrabalarından Selâmî Bey onun hazırcevap, nükteperdaz, ilham ile ve zarif bir üslupla aniden şiir söyleyebilen velud bir şair, aynı zamanda kudretli bir nasir olduğunu söyler (Cunbur 1999: 611).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şebâb-ı Zulmânî’den

Lâkin sen ey şebâb-ı muhannes büyük fesâd

Ey menba-i tenâsüle mecrâ-yı pür kesâd

Cem’iyyet-i huzâle düşürdün kıvâmdan

Efrâd-ı ibtizâle düşürdün garâmdan

Bir aşkdır çıkardı şu meydâna tıynetin

Havlinde döndü canlanup envâ'-ı cinnetin

Zâhirde bir akâmete mahkûmsun fakat

Senden değil de kimden o âsâr-ı pür-sakat

İrfânadır hücûm-ı leîmânen ey zalûm

Bin mektebin felâketi her yaptığın hücûm

Sem’-i şebâba âh okudun da füsûnlar

Dârü’c-cünûna döndü ne dârü’l-fünûnlar

Ervâhı dest-i sefhine aldın hisâbsız

Eşbâhı taht-ı kerhine aldın hicâbsız

Sevdâ demek nezâhet-i merdânedir dedin

Sevdâlı öldü mü kara sevdâ nedir dedin

Şubbân esîr-i aşk-ı zalûmun nizâr u zâr

Pîrân o ayn-ı derd ile hep nâzır-ı mezâr

Âsâba za’f akla sehâfet revâna felc

Her şeyde her husûsda senden bu herc ü merc

Hep sâde hep fazîlete isyân-ı sâfilîn

Hep nahse hep rezîlete iz’ân-ı gâfilîn

(Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay. 612.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂSIF, Mehmed Emînd. ? - ö. 1724-25Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Abutd. 24 Ağustos 1915 - ö. 2 Şubat 2002Doğum YeriGörüntüle
3VÂKIF, Hoca Sa'adeddîn-zâde, Seyyid Yahyâ Vâkıf Efendid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
4Halit Fahri Ozansoyd. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1971Doğum YılıGörüntüle
5SÖZDOĞURAN, Hacı Mustafa Çolakd. 1891 - ö. 1949Doğum YılıGörüntüle
6İshak Refet Işıtmand. 1891 - ö. 17 Ekim 1946Doğum YılıGörüntüle
7HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÜKRÎ, Muhammed Şükrî Efendid. 1881 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
9CEMÂLÎ BABAd. 1836/7 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
10Ümit Fehmi Sorgunlud. 01 Ocak 1949 - ö. 26 Haziran 2010MeslekGörüntüle
11ŞAH HAYDARİ KERRAR, Haydar Birgörd. 18.06.1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Şahinkaya Dild. 18 Haziran 1931 - ö. 13 Nisan 1993MeslekGörüntüle
13NECÎB, Nûh Necîb Beyd. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AZMÎ, Hasan Paşa-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYRÎ, Mehmed Hayrî Efendi, Türk Hayrîd. ? - ö. 1876-77Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REŞÎD, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1720-21Madde AdıGörüntüle
17RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
18REŞÎD, Mustafa Reşîd Paşad. 1800 - ö. 1858Madde AdıGörüntüle