HARÎMÎ, İbrâhîm Harîmî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kütahya’da doğdu. Asıl adı İbrahim’dir. Kütahya alay beyi Rahmî Bey’in oğludur. Babası Rahmî Bey de bir şairdir ve Şeyhzâde Bayezid'in Kütahya valiliği yaptığı dönemde onun mahiyetindedir. Babası Harîmî’yi yetiştirmek için yanına çavuş olarak almıştır. 1578 yılında Kütahya yakınlarında bulunan Lala Mustafa Paşa, Harîmî’yi görür ve Osmanlı ordusunun katıldığı savaşları yazabilmesi için onu yanına alır (Ölçen 1999: 175). Bu bilgilerden yola çıkarak Harîmî’nin 16. yüzyılda yaşadığını varsaymak mümkün görünmektedir. Şairin ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Harîmî’nin günümüze ulaşan iki eseri vardır. Bunlardan Zafer-nâme-i Sultân Murâd Hân İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar bölümünde kayıtlıdır (nu. 2372, vr.38b-39a). Diğer eseri ise Gonce-i Bağ-ı Murâd’dır. 

Harîmî'nin, 983/1575 recebinde Bağdat’a geldiği, bazı evliyaların mezarlarını ziyaret ettiği ve her birine bir şiir yazdığı söylenilir. Bu beyti Kerbelâ şehitleri için kaleme almıştır:

Cennet-âsâ ravza-i kûyun ser-â-ser nûrdur

Dûd-ı kandîlün anunçün kühl-i çeşm-i hûrdur

Kaynakça

Eroğlu, Süleyman (2009). “XVI. Yüzyılda Bir Mevlevi Şair: Âsafî". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi .(26): 71-92.

Ölçen, Sadık (1999). Kütahya Ansiklopedisi. C. 1. Kütahya: Kütahya Belediyesi Kültür Yay. 175.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY & ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 17.08.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gül-ruhlarun senün olalı gülsitân-ı ışk

Bülbül-veş atdı murg-ı dili dâsitân-ı ışk

Terah def olup irişdi ferah bu kalb-i nâ-şâde

Bihamdillah yüz urdum evliyâ-yı şehr-i Bagdâd’a

Çenk itdün kaddini gamla dil-i mahzûnun

Bu mıdur âşık-ı sâdık olana kânûnun

Bî- rahm müjen oklarını sîneme gönder

Lutf eyle ko teklîfi gönülden geçeni gör

Tenk itdün başıma şîve ile dünyâyı

Göresin nîce olur sevdigüm istignâyı

Gezer kûyunda dil şâm ü seher aglayı aglayı

Gamunla nâr-ı hicrâna ciger taglayı taglayı

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 129).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DELİ ŞÜKRÜd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÜNSÎ, Abdüllatifd. ? - ö. 8 aralık 1664Doğum YeriGörüntüle
3Aydilge Sarpd. 25 Haziran1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YAHYÂ, Çukadâr Yahyâ Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5RÂMÎ, Keçi-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6SEYYİDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7MÜRÎDÎ, Mürîdî-i Aydınî, Aydınlı Mürîdîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8MEHMED, Molla Ahmed-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. Eylül 1704Madde AdıGörüntüle
9SÂLİK,Yahya Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle