MÜNÎRE

(d. 1241/1825 - ö. 1321/1903)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Münîre Hanım, 1825 yılında doğmuştur. Mora-Anapolili Rüstem Ağa’nın oğlu Sadrazam Mehmed Derviş Paşa’nın kızıdır (Tuman 2001: 984). Kerbelâ Mutasarrıfı Ali Rıza Paşa’nın eşidir (İspirli 2007: 126). Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Salâhüddîn Dede Efendi’ye intisap ederek Mevlevi olmuştur (İnal 1930: 1015). Arapça ve Farsçaya hâkim olan Münîre Hanım, Müştak Efendi’den edebiyat ve belagat dersleri almıştır. Münîre Hanım, 1903 senesinde vefat etmiş ve Karacaahmet’teki aile kabristanına defnedilmiştir (İspirli 2007: 126).

Daha çok na't ve münacat türünde eserler kaleme alan Münîre Hanım, eserlerinde divan şiir geleneğinden ayrılmamıştır. Şiirlerinde ismini mahlas olarak kullanmıştır. Ekseri olarak tasavvuf ve Mevlevilik üzerine methiyelerden müteşekkil gazellerinde ve Fuzulî’ye yazmış olduğu naziresinde de görüleceği üzere üslubuna hâkim olan rindane söyleyiş ve teknik başarısı dolayısıyla yaşadığı dönemin saygın şairleri arasında sayılabilir. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (Duranoğlu) (1996). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Damar Dağıtım, Matbaacılık, Reklam Yay.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1930). Son Asır Türk Şairleri. C. VI. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

İspirli, Serhan Alkan (2007). Kadın Divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı. Erzurum: Salkım Söğüt Yay.

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî (Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri I-II. (hzl. Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatcı) Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. REYHAN GÖKBEN SALUK
Yayın Tarihi: 02.01.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Fuzûlî’ye Nazîre


Öyle mecnûnum ki bilmem ser nedir, sevdâ nedir
Gül nedir bülbül nedir gülşen nedir sahrâ nedir
Mey nedir, sâkî nedir, sâgar nedir, mînâ nedir
Dil nedir, dilber nedir, sûret nedir, mânâ nedir

Sâkî-i bezm-i hakîkat sundu bir sâgar bana
Kim o sâgar oldu gûyâ vuslata rehber bana
Nisbet ol zevke ki verdi vuslat-ı dilber bana
Cennet ü hûrî nedir, kevser nedir, tûbâ nedir

Cenneti verdim sana ey zâhid-i zâhir-perest
Bir cefâ-keşin esîr-i gamze-i hun-hârıyım
Bir nigârın hâk-i râh-ı serv-i hoş-reftârıyım
Sâye salmaz başıma yâ Rab bu istiğna nedir

Oldun ol gün kim gözümden ey gözüm ûru uzak
Gönlümü kan eyledi derdi-i firâk u iştiyâk
Harmen-i ten nâr-ı gamdan öyle bulmuş ihtirâk
Kim hıred derk eylemez dünyâ nedir, ukbâ nedir

Âh kim kaldı mukayyed hâtırım ol yirde
Kendim İstanbul’da meskûnum gönül İzmir’de
Etme taksîr ey Münîre nâle-i şeb-gîrde
Tâ ki feyz-i vasla ir gör himmet-i Mevlâ nedir

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (Duranoğlu) (1996). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Damar Dağıtım, Matbaacılık, Reklam Yay. 40.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAZLId. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
2HAMDÎ, Mustafâ Hamdî Efendid. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Doğum YılıGörüntüle
4SIDKÎ, Abdurrahmand. 1841/1842 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
5CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
6HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
7Ali Nihad Tarland. 1898 - ö. 30 Eylül 1978MeslekGörüntüle
8İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013MeslekGörüntüle
9Tevfik Bilgütayd. 1918 - ö. ?MeslekGörüntüle
10SALİH BABAd. 1846 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11PERTEV, İbrahim Edhem Pertev Paşa, Erzurumlud. 1824 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞÂKİRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14DERÛNÎd. ? - ö. 1568-69Madde AdıGörüntüle
15CEZMÎ, Hurremî, Azîz Efendi-zâde Mehmed Abdülkerîm Cezmî Efendid. ? - ö. Mart-Nisan 1693Madde AdıGörüntüle