MÜNÎRE

(d. 1241/1825 - ö. 1321/1903)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Münîre Hanım, 1825 yılında doğmuştur. Mora-Anapolili Rüstem Ağa’nın oğlu Sadrazam Mehmed Derviş Paşa’nın kızıdır (Tuman 2001: 984). Kerbelâ Mutasarrıfı Ali Rıza Paşa’nın eşidir (İspirli 2007: 126). Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Salâhüddîn Dede Efendi’ye intisap ederek Mevlevi olmuştur (İnal 1930: 1015). Arapça ve Farsçaya hâkim olan Münîre Hanım, Müştak Efendi’den edebiyat ve belagat dersleri almıştır. Münîre Hanım, 1903 senesinde vefat etmiş ve Karacaahmet’teki aile kabristanına defnedilmiştir (İspirli 2007: 126).

Daha çok na't ve münacat türünde eserler kaleme alan Münîre Hanım, eserlerinde divan şiir geleneğinden ayrılmamıştır. Şiirlerinde ismini mahlas olarak kullanmıştır. Ekseri olarak tasavvuf ve Mevlevilik üzerine methiyelerden müteşekkil gazellerinde ve Fuzulî’ye yazmış olduğu naziresinde de görüleceği üzere üslubuna hâkim olan rindane söyleyiş ve teknik başarısı dolayısıyla yaşadığı dönemin saygın şairleri arasında sayılabilir. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (Duranoğlu) (1996). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Damar Dağıtım, Matbaacılık, Reklam Yay.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1930). Son Asır Türk Şairleri. C. VI. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

İspirli, Serhan Alkan (2007). Kadın Divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı. Erzurum: Salkım Söğüt Yay.

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî (Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri I-II. (hzl. Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatcı) Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. REYHAN GÖKBEN SALUK
Yayın Tarihi: 02.01.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Fuzûlî’ye Nazîre


Öyle mecnûnum ki bilmem ser nedir, sevdâ nedir
Gül nedir bülbül nedir gülşen nedir sahrâ nedir
Mey nedir, sâkî nedir, sâgar nedir, mînâ nedir
Dil nedir, dilber nedir, sûret nedir, mânâ nedir

Sâkî-i bezm-i hakîkat sundu bir sâgar bana
Kim o sâgar oldu gûyâ vuslata rehber bana
Nisbet ol zevke ki verdi vuslat-ı dilber bana
Cennet ü hûrî nedir, kevser nedir, tûbâ nedir

Cenneti verdim sana ey zâhid-i zâhir-perest
Bir cefâ-keşin esîr-i gamze-i hun-hârıyım
Bir nigârın hâk-i râh-ı serv-i hoş-reftârıyım
Sâye salmaz başıma yâ Rab bu istiğna nedir

Oldun ol gün kim gözümden ey gözüm ûru uzak
Gönlümü kan eyledi derdi-i firâk u iştiyâk
Harmen-i ten nâr-ı gamdan öyle bulmuş ihtirâk
Kim hıred derk eylemez dünyâ nedir, ukbâ nedir

Âh kim kaldı mukayyed hâtırım ol yirde
Kendim İstanbul’da meskûnum gönül İzmir’de
Etme taksîr ey Münîre nâle-i şeb-gîrde
Tâ ki feyz-i vasla ir gör himmet-i Mevlâ nedir

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (Duranoğlu) (1996). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Damar Dağıtım, Matbaacılık, Reklam Yay. 40.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMİL, Harezmîd. 1825 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
2FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
3NEVRES, Mehmed Nevres Paşad. 1825 - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
4NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, Selaniklid. 1842 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
5FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
6Menemenlizade Tahird. 1863 - ö. 12 Mart 1903Ölüm YılıGörüntüle
7Kerim Yundd. 1912 - ö. 01 Mayıs 1997MeslekGörüntüle
8Bayram Bilge Tokeld. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
9M. Güner Demirayd. 01 Ocak 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
10HAYYÂT VEHBÎ, Erzincanlı Terzi Babad. 1776 veya 1781 - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12PERTEV, İbrahim Edhem Pertev Paşa, Erzurumlud. 1824 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SEFİL ALİ, Ali Tombakoğlud. 1885 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
15YÜMNÎ, Şeyhzâde Süleyman Yümnî Efendid. 1670 - ö. 1715Madde AdıGörüntüle