MÜNÎRE

(d. 1241/1825 - ö. 1321/1903)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Münîre Hanım, 1825 yılında doğmuştur. Mora-Anapolili Rüstem Ağa’nın oğlu Sadrazam Mehmed Derviş Paşa’nın kızıdır (Tuman 2001: 984). Kerbelâ Mutasarrıfı Ali Rıza Paşa’nın eşidir (İspirli 2007: 126). Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Salâhüddîn Dede Efendi’ye intisap ederek Mevlevi olmuştur (İnal 1930: 1015). Arapça ve Farsçaya hâkim olan Münîre Hanım, Müştak Efendi’den edebiyat ve belagat dersleri almıştır. Münîre Hanım, 1903 senesinde vefat etmiş ve Karacaahmet’teki aile kabristanına defnedilmiştir (İspirli 2007: 126).

Daha çok na't ve münacat türünde eserler kaleme alan Münîre Hanım, eserlerinde divan şiir geleneğinden ayrılmamıştır. Şiirlerinde ismini mahlas olarak kullanmıştır. Ekseri olarak tasavvuf ve Mevlevilik üzerine methiyelerden müteşekkil gazellerinde ve Fuzulî’ye yazmış olduğu naziresinde de görüleceği üzere üslubuna hâkim olan rindane söyleyiş ve teknik başarısı dolayısıyla yaşadığı dönemin saygın şairleri arasında sayılabilir. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (Duranoğlu) (1996). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Damar Dağıtım, Matbaacılık, Reklam Yay.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1930). Son Asır Türk Şairleri. C. VI. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

İspirli, Serhan Alkan (2007). Kadın Divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı. Erzurum: Salkım Söğüt Yay.

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî (Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri I-II. (hzl. Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatcı) Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. REYHAN GÖKBEN SALUK
Yayın Tarihi: 02.01.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Fuzûlî’ye Nazîre


Öyle mecnûnum ki bilmem ser nedir, sevdâ nedir
Gül nedir bülbül nedir gülşen nedir sahrâ nedir
Mey nedir, sâkî nedir, sâgar nedir, mînâ nedir
Dil nedir, dilber nedir, sûret nedir, mânâ nedir

Sâkî-i bezm-i hakîkat sundu bir sâgar bana
Kim o sâgar oldu gûyâ vuslata rehber bana
Nisbet ol zevke ki verdi vuslat-ı dilber bana
Cennet ü hûrî nedir, kevser nedir, tûbâ nedir

Cenneti verdim sana ey zâhid-i zâhir-perest
Bir cefâ-keşin esîr-i gamze-i hun-hârıyım
Bir nigârın hâk-i râh-ı serv-i hoş-reftârıyım
Sâye salmaz başıma yâ Rab bu istiğna nedir

Oldun ol gün kim gözümden ey gözüm ûru uzak
Gönlümü kan eyledi derdi-i firâk u iştiyâk
Harmen-i ten nâr-ı gamdan öyle bulmuş ihtirâk
Kim hıred derk eylemez dünyâ nedir, ukbâ nedir

Âh kim kaldı mukayyed hâtırım ol yirde
Kendim İstanbul’da meskûnum gönül İzmir’de
Etme taksîr ey Münîre nâle-i şeb-gîrde
Tâ ki feyz-i vasla ir gör himmet-i Mevlâ nedir

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (Duranoğlu) (1996). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Damar Dağıtım, Matbaacılık, Reklam Yay. 40.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Doğum YılıGörüntüle
2AYDINd. 1825 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
3SÜKÛTÎ, Murtazâ Babad. 1825 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
4ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, Selaniklid. 1842 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
7AHMED LÜTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907MeslekGörüntüle
8YÜMNÎ, Ayas Paşa-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9Nail Tand. 10 Aralık 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
10NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEHBÎ, İbrahimd. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KALENDER ABDALd. 1476 - ö. 1527Madde AdıGörüntüle
14NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle
15MURÂDÎ, Şeyh, İstanbullud. 1800 - ö. 1839 ds.Madde AdıGörüntüle