RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslu

(d. 1247/1831 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1247/1831 yılında Edirne'ye bağlı Bergos'ta doğdu. Asıl adı Mehmed Rızâ Bey'dir. Kapıcıbaşı İsmâil Ağa'nın oğludur. Bazı kaynaklarda İstanbullu olduğu söylenmektedir. Aslında Rızâ sonradan İstanbul'a gelip burada Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'de bir süre öğrenim görmüştür. Öğreniminden sonra Mâliye Mektupçusu Odası görevlilerinden olmuş, daha sonra Meclis-i Muhâsebe-i Mâliye katipleri sınıfına katılmıştır. Ölüm yeri ve tarihi konusunda kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıllarda (1271/1855) hayattadır, bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Şiirlerine örnek Fatîn Teztiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İşret-âbâd oldıgı-çün dâ'imâ dünyâ evi

Gösterir câm-ı hilâlî-veş felek mâh-ı nevi

Mihr-i bahtım olalı burc-ı kesâfetde nihân

Şeb-çerâg-ı âhımın âfâkı tutmuş pertevi

Gonca-i ruhsârını ol nev-nihâl-i işvenin

Beslemiş reng-i tebessümle bahâr-ı ma'nevî

Garka-i girdâb-ı hayret olmadıkça âşıkân

Hân-kâh-ı aşkda dönmez o şûh-ı Mevlevî

Neşve-yâb oldı Rızâ tab'-ı sühan-perdâzımız

Olıcak âlemde erbâb-ı kemâlin pey-revi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 150.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÜKÜR BAHŞİd. 1831 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
2RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Doğum YılıGörüntüle
3FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
4RÜŞDÎ, Mehmed Rüşdî Efendi, Isparta-Barlalıd. 1791 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
5RIZÂ, Yenişehir-Fenârî, Ali Rızaullah Efendid. 1764 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
6RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalıd. 1792-93 - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
7ŞEYHÎ, Nakibzade Seyyid Çelebid. ? - ö. 1669MeslekGörüntüle
8RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892MeslekGörüntüle
9TEVFİK, Tevfik Efendid. ? - ö. 1601MeslekGörüntüle
10DÜRRÎ, Enderunlu, Hazinelid. ? - ö. 19. yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÛŞEN, Mudanyalı-zâde Mehmed Rûşen Tevfikîd. ? - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İZZETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SALAHÎ, Mustafa Salahîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KÂMİL, Hoca-zâde Şeyh Ahmed Kâmil Efendid. ? - ö. 1894Madde AdıGörüntüle