FÂ'İK, Süleymân Fâ'ik Efendi, Bağdatlı

(d. 1230/1815 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdat'ta 1230/1815 senesinde doğdu. Asıl adı Süleymân Fâ'ik Efendi'dir. Şiirlerinde Fâ'ik mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra Bağdat'ta nüfus kâtipliği yaptı. Sonra Belgrad Muhâfızı Hakkı Paşa-zâde İzzet Paşa'nın Bağdat'ta feriklikle bulunduğu sırada onun kâtibi oldu. 1257/1841 senesinde Hakkı Paşa-zâde İzzet Paşa ile beraber İstanbul'a geldi. Burada hâcelik rütbesini elde ederek uzun müddet İzzet Paşa'nın divan kitabeti hizmetinde bulundu. 1264/1848 senesinde teşkil olunmuş olan Irak Ordu-yı Hümâyûnu Meclisi kâtipliğine tayin edildi. Daha sonra tekrar Bağdat Eyaleti nüfus kâtipliği görevine getirildi. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte (1271/1855) hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir tarihte vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İder bir lahzada şâhı gedâ yâ hû zamândır bu

Gedâya bahş ider taht-ı Süleymân'ı cihândır bu

Gel ey tıfl-ı mü'eddeb kılma bî-câ şîşe-i kalbi

Kabûl-i iltiyâm u cebrî müşkil bir zamândır bu

Görüp sînemdeki dâg-ı cünûnı sanma bîhûde

Şehin-şâh-ı mahabbetden virilmiş bir nişândır bu

Cihânın germ ü serd ü nîk ü bed ahvâline sabr it

Ma'ârif-perverân-ı asra dâr-ı imtihândır bu

Sözün kes yohsa kat' eyler zebânın hâme-veş seyfi

Nazîre söylemek haddin mi Fâ'ik çok tabândır bu

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 318.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Haşimd. 1887 - ö. 4 Haziran 1933Doğum YeriGörüntüle
2ABDURRAHMAN SÜREYYÂ, Mîrdûhî-zâded. 1841 - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
3Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
4SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
5ŞAMİLÎ, Şamild. 1815 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
6HÂŞİM BEY, Cıvıl Seyyid Mehmed Ağa-zâde Müezzinbaşı Hacı Hüseyin Hâşim Beyd. 1815 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9NESÎM, Mehmed Nesîmd. ? - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
10TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524MeslekGörüntüle
11FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?MeslekGörüntüle
13TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİCRÎ, Ahmed Hicrî, Tosyalıd. 1875 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KADRÎ, Enderunlu Küçük Kadrî Ağad. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Madde AdıGörüntüle
18YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Madde AdıGörüntüle