ZEKÂYÎ, Ahmed Efendi

(d. 1270/1853 - ö. 1338/1920)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Ahmed Zekâyî Efendi'dir. İbrahim Ağa adlı bir zatın oğludur. Diyarbakır'da öğrenim gördü. Tahsilini bitirince ayrıca özel hocalardan ders alarak bilgisini genişletti. Öğrenimini bitirdikten sonra bazı memuriyetlerde bulundu. Hattatlığı ile tanındı. 1338/1920 yılında vefat ettiği söylenmektedir. Üç gazelini Şevket Beysanoğlu yayımladı.

Kaynakça

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). "Zekâî Ahmed Efendi". C. VIII. İstanbul: Dergah Yay. 649.

Okutan, G. (2007). "Zekâ'î". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VIII. Ankara. AKM Yay. 715.

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söylemem râz-ı derûnum sırr-ı mübhemdir gönül

Gevher-i aşk ile bir genc-i mutalsamdır gönül

Keşf olunmaz neyleyim agyâr ana bîgânedir

Bezm-i vuslatda nice esrâra mahremdir gönül

Bu'l-aceb vâdî ki yokdur anda idrâkin yeri

Semt-i sahrâ-i melâmet başka âlemdir gönül

Ben harâb oldukça ma'mûr oldu dil kâşânesi

Gâlibâ sultân-ı aşka cây-ı hurremdir gönül

Hâk-i pây-i âl-i evlâd-ı Habîb-i ekremim

Anın içün mâtem-efzâ-yı muharremdir gönül

Nûş eden bir katresin câm-ı dilin bulur hayât

Hızr u Îsâ'ya Zekâyî şimdi hem-demdir gönül

(Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara. 57.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Doğum YeriGörüntüle
2HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Doğum YeriGörüntüle
3İLMÎ, İlmî Çelebid. ? - ö. 1776Doğum YeriGörüntüle
4AHMED CELALEDDİN DEDE, Ahmet Celalettin Baykarad. 1853 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
5ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6HARÂBÎ, Ahmed Edîbd. 1853 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
7KERÎMÎ, İstanbullu Âsımd. 1851 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
8EYÜBd. ? - ö. 1920/1922?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİF, Cabbâr-zâde Mehmed Ârif Beyd. 1828 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
10FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726MeslekGörüntüle
11Özde Ünkand. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
12VÂSIK, Ahmed, Vâsık-ı Dîvâned. ? - ö. 1711MeslekGörüntüle
13TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HURREMÎ, Ahmed, Zilelid. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂCİ, Mehmed Râci Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RÂTİB, Seyyid Ebû Bekir Râtib Efendid. ? - ö. 1799Madde AdıGörüntüle
18BÎÇÂREd. 1600 - ö. 1657Madde AdıGörüntüle