HÂMİD, Divan Efendisizâde Halîl Hâmid Efendi

(d. 1771/1185 - ö. 1829/1245)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Halîl Hâmid Efendi’dir. 1185/1771 yılında Diyarbakır’da doğdu. Divan Efendisizâde sanıyla tanındı. Babası Diyarbakır Gümrük Müdürü Osman Efendi’dir. Medrese tahsili gördü. Diyarbakır’da bir süre hat hocalığı yaptıktan sonra 1215/1800 yılında İstanbul’a gitti. Burada birçok şair ve ediple dostluk kurdu. 1217/1802’de Belgrat Beylerbeyliğine atanan Çavuşzâde Hasan Paşa’ya divan kâtibi oldu. Bir yıl süren bu vazifenin ardından 12 yıl kadar vezir rütbeli valilerin divan kâtipliklerinde bulundu. 1230/1815 yılında Diyarbakır’a dönerek gümrük kâtibi oldu. 1238/1822 yılında hemşehrisi Şeyhzâde Mehmed Bey’in kaymakamlığı esnasında divan kâtipliği yaptı. 1245/1829’da Diyarbakır’da vefat etti.

Hâmid, birçok şiiri bulunmasına karşılık özellikle hat sanatındaki ustalığı ile meşhur olmuş, bazı yazma kitapları istinsah etmiştir. 

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip, N. Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özgül, M. Kayahan (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 25.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir yaratmış zât-ı pâkin kudret-i Mevlâ senin

Yok cihân bâğında mislin ey gül-i ra’nâ senin

Fasl olurdu defter-i hicrân ile da’vâ-yı dil

Ger müyesser ola bir gün vuslatın tenhâ senin

Geçmem ey meh-pâre bir mûyundan olsam çâk çâk

Dilde nakş olmuş hayâlin ey meh-i yek-tâ senin

Bezm-i târı rûşen eyler şu’le-i şem-i ruhun

Nûr ile tahmîr olunmuş kâmetin gûyâ senin

İster öldür ister et şâyeste-i lutf-ı hitâb

Cân u dilden âşıkındır Hâmid-i şeydâ senin

Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay. 220.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂİF, İskenderpaşa-zâde Yûsuf Râif Efendid. ? - ö. 1888Doğum YeriGörüntüle
2HÂLETÎ, Seyyid Mehmed Hâletî Efendi bin Şeyh Ali Sufûtî Efendi bin Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi bin Şeyh Seyyid İbrâhîm Gülşenîd. 1552 - ö. 1581Doğum YeriGörüntüle
3ZA\'FÎ, Mehmed Za\'fî Efendid. ? - ö. 1544Doğum YeriGörüntüle
4HASAN, Erkiletlid. 1771 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
5OSMAN ŞÂKİR, Bozokîd. 1771-72 - ö. 1817Doğum YılıGörüntüle
6SADIK BABAd. 1771 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
7MÛNİS HAREZMÎd. 1778 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
9HASRET, Hasret Çelebi, Senendüçlüd. ? - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
10SÂFÎd. ? - ö. 1807-08'den sonraMeslekGörüntüle
11NA’TÎd. ? - ö. 1455-56MeslekGörüntüle
12İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13OSMÂN, Seyyid Osmând. ? - ö. 1833 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZİHNÎ, Alî Zihnî Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEŞ'ET, Ahmed Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HOCA DEHHÂNÎd. ? - ö. 1401’den önce ?Madde AdıGörüntüle
17SÂİB, Hasan Fâzılzâde Yahyâ Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZÎVER, Ahmed Zîver Efendid. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle