NUSRET, Mehmed Nusret Bey

(d. 1249/1833 - ö. 1271/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Nusret Bey'dir. Babasının Erzurum'da şark seraskeri bulunduğu sırada burada doğdu. Kürdistan valisi Ayaşlı Es'ad Muhlis Paşa'nın oğludur. İstanbul'da Sultan Bâyezid-i Velî türbesi yakınındaki Mekteb-i Rüşdiye'de okudu. 1851 senesinde Sadâret Mektûbî hulefâsı arasına katıldı. Genç yaşta -21 yaşında- İstanbul'da vefat etti. Fatîn bir gazelini örnek vermektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cefâ vü cevri terk itmek nedir ol cilve-ger bilmez

Çocukdur şimdilik ta'yîb olunmaz hayr u şer bilmez

Sebak-hânî-i lutf u rahmda bî-behredir ammâ

Cefâ vü nâza geldikde o meh-pârem neler bilmez

Nedir hâl-i dilim tîr-i nigâh-ı hûn-feşânından

Hemân ol meh kemân ebrûların her dem çeker bilmez

Dilim tâb-âver-i sûz u güdâz-ı pûte-i gamken

Ayâr-ı kadrimi hâlâ benim ol sîm-ber bilmez

Nedendir vâdî-i bîgânegîde kalmış ol cânân

Tarîk-i âşinâyîden meger bir reh-güzer bilmez

Begim kesb-i kemâl itsen de gel cehl ile mevsûf ol

Ki dehr-i sifle-perver kıymet-i ehl-i hüner bilmez

Kümeyt-i kilk-i Nusret nev-zemîn-i şi'r-i Dürrî'de

Tarîk-i peyrevîyi bilse de pek ol kadar bilmez


(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 408.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NESİP, Nesip Aykınd. 23.01.1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Belkıs İbrahimhakkıoğlud. 15 Mayıs 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NAZİF, Nazif Aktaşd. 06.02.1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DÂNİŞ, Hasand. 1833 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5NEVVÂB, Mir Möhsünd. 1833 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
6SERDARÎ, Hacıd. 1833 - ö. 1919/1922Doğum YılıGörüntüle
7SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâded. 1776 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎK, Osman Refîk Efendi, Eyüplüd. 1802 - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726MeslekGörüntüle
11ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27MeslekGörüntüle
12LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.MeslekGörüntüle
13GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSAF, Diyarbakırlıd. 1820 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KEN'ÂN, Ken'ân Beyd. ? - ö. 1582 Tarihinde HayattaMadde AdıGörüntüle
17TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Madde AdıGörüntüle
18CELÂLEDDÎN, Mısırlı-zâded. ? - ö. 1911Madde AdıGörüntüle