NUSRET, Mehmed Nusret Bey

(d. 1249/1833 - ö. 1271/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Nusret Bey'dir. Babasının Erzurum'da şark seraskeri bulunduğu sırada burada doğdu. Kürdistan valisi Ayaşlı Es'ad Muhlis Paşa'nın oğludur. İstanbul'da Sultan Bâyezid-i Velî türbesi yakınındaki Mekteb-i Rüşdiye'de okudu. 1851 senesinde Sadâret Mektûbî hulefâsı arasına katıldı. Genç yaşta -21 yaşında- İstanbul'da vefat etti. Fatîn bir gazelini örnek vermektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cefâ vü cevri terk itmek nedir ol cilve-ger bilmez

Çocukdur şimdilik ta'yîb olunmaz hayr u şer bilmez

Sebak-hânî-i lutf u rahmda bî-behredir ammâ

Cefâ vü nâza geldikde o meh-pârem neler bilmez

Nedir hâl-i dilim tîr-i nigâh-ı hûn-feşânından

Hemân ol meh kemân ebrûların her dem çeker bilmez

Dilim tâb-âver-i sûz u güdâz-ı pûte-i gamken

Ayâr-ı kadrimi hâlâ benim ol sîm-ber bilmez

Nedendir vâdî-i bîgânegîde kalmış ol cânân

Tarîk-i âşinâyîden meger bir reh-güzer bilmez

Begim kesb-i kemâl itsen de gel cehl ile mevsûf ol

Ki dehr-i sifle-perver kıymet-i ehl-i hüner bilmez

Kümeyt-i kilk-i Nusret nev-zemîn-i şi'r-i Dürrî'de

Tarîk-i peyrevîyi bilse de pek ol kadar bilmez


(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 408.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RUHSAT, Mehmed Ruhsat Efendid. ? - ö. 1727-28Doğum YeriGörüntüle
2Akdemir Akmutd. 1930 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAYRAMÎ, Yaşar Polatd. 01.01.1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÜŞDÎ PAŞA, Ahmed Rüşdî Paşa, Gedizlid. 1833 - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
5İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
6DÂNİŞ, Hasand. 1833 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
7SÂ'İB EFENDİ, Sâmil Efendi Hemşîre-zâdesid. ? - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFÎK, Köprülü İğci-zâde Mustafa Tevfîkd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎK, Osman Refîk Efendi, Eyüplüd. 1802 - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?MeslekGörüntüle
11BERÂ'Î, Berâ'î Çelebid. ? - ö. 1773/74MeslekGörüntüle
12SUN'Îd. 1485/86 - ö. 1533/34MeslekGörüntüle
13MEHMED ÂRİF BEY, Erzurumlud. 1845 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEM’Î, Mehmed Efendid. 1808 - ö. 1881-82Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SIRRÎ, Kırklarelilid. ? - ö. 1853 ds.Madde AdıGörüntüle
17BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
18CA'FERÎ, Bâlîd. ? - ö. 1538/39Madde AdıGörüntüle