ÂSAF, Diyarbakırlı

(d. 1236/1820 - ö. 1276/1859)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1820 yılında Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Seyyid Mehmed Emîn Âsaf Efendi'dir. Diyarbakır ulemasından Hacı Ahmed Efendi'nin oğludur. Küçük yaşta, henüz dört yaşında iken ailesiyle Şam'a gitti. Babasından Arapça ve Farsça bilimler ve kaidelerden bir dereceye kadar bilgiler öğrendikten sonra Şam'da Şeyh Yakûb-ı Buhârî'den Farsça ders almaya devam etti. 1845 yılında İstanbul'a geldi. 1859 yılında İstanbul'da vefat etti.

Fatîn'e göre Âsaf zayıf vücutlu, bilgili, maarif sahibi değerli bir şairdir. Çok sayıda kasidesi ve beğenilen gazelleri olmasına rağmen bunları kaybetmiştir. Fatîn bir gazelinden sadece üç beyiti örnek olarak vermektedir (1271: 17, 18).

 

Kaynakça

Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu'arâ-yı Âmid. İstanbul.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnül'-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1306). Kâmûsu'l-A'lâm. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i Cem'den bezm-gâh-ı dehre zîverdir şarâb

Reh-revân-ı râh-ı aşka pîr ü rehberdir şarâb

Âb u tâb ile gezer elden ele ilden ile

Sed çeker ye'cûc-ı ekdâra Sikender'dir şarâb

Sûretâ pend-i peder-veş telhdir ammâ müfîd

Nâmı duhterdir velîkin zevke mâderdir şarâb

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 18.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
2Adnan Binyazard. 07 Mart 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BEKRÎ, Hacı Bekir Beyd. ? - ö. 1835Doğum YeriGörüntüle
4EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
5ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861\'den önceDoğum YılıGörüntüle
7MEFTÛNÎ, Mehmedd. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
9Hoşyâr Kadınefendid. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED RİF'AT EFENDİ, Yağlıkçı-zâded. ? - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TÂHİR, Molla-zâde Kîlârî Tâhir Efendid. ? - ö. III. Ahmed Dönemi veya SonrasıMadde AdıGörüntüle
14İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yûsufd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MEHMED, Mehmed Paşad. ? - ö. 1561Madde AdıGörüntüle