MAKBÛLE LEM'ÂN HANIM

(d. 1282/1865 - ö. 1316/1898)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1282/1865'te İstanbul'un Beşiktaş semtinde doğan Fatma Makbûle Lem'ân Hanım Sultan V. Murâd'ın Kahvecibaşısı Hacı İbrâhîm Efendi'nin kızıdır. İbnülemin Mahmud Kemal'e göre "Lemeân" şairin sonradan seçtiği mahlasıdır. Fatma Mabûle Hanım Kız Rüşdiyesi'ni bitirir. Hocalardan özel dersler alır, iyi bir öğrenin görür. Osmân Hilmi Efendi Makbûle'nin büyük kardeşlerini evde okuturken beş yaşında olan Makbûle de okumak ister. O sıralarda göz ağrısı geçirdiği için doktorlar, gözlerinin yorulmaması için izin vermediklerinden hoca ile yalnız kaldıkları zamanlarda gizlice öğrenim görür. Şair, çok hastalıklar geçirir. Hayatının son dört yılında hastalıklar ile mücadele eder. Bundan dolayı sabrıyla şöhret bulur. Beşiktaşlı Berberbaşı-zâde Mehmed Fuad Bey ile evlendirilir. Evlerinin selamlık kısmı kız okulu yapılınca ücret almadan Osmanlıca dilbilgisi kuralları dersini üstlenir. Böylece hem öğrenir hem öğretir. 2 Kasım 1898'de Göztepe'deki evinde vefat eder. Eyüp'te Siyavuş Paşa Türbesi haziresine defnolunur. Ölümü dolayısıyla Tevfik Fikret bir mersiye yazar.

Fatma Makbûle Lem'ân Hanım yenileşme devri şiirini eserine aksettiren, gazete ve dergilerde yazıları yayımlanan ilk Türk kadınlarındandır. Nesirleri manzumelerinden çoktur. Şiirleri ve yazıları Hanımlara Mahsûs Gazete, Hazîne-i Evrâk ve Hazîne-i Fünûn da çıkar. Bu yazıların çoğu ahlaka ve kadın terbiyesine dairdir. Bu ahlaki yazıları sebebiyle Devlet Şurası başkanının teklifiyle Sadaretçe Şefkat nişanı ile onurlandırılır. Şiirleri Ma'kes-i Hayâl adlı bir eserde toplanıp bastırılır. Ölümünden iki yıl sonra yani 1900 yılında diğer yazıları ile ölümü hakkında yazılan yazılar bir araya getirilir ve aynı isimle eser ikinci kez basılır. Elde edilen gelir Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti'ne bağışlanır.

Fatma Makbûle Lem'ân, münacat ve na't gibi divan edebiyatı nazım şekillerine eski ile kıyaslanamayacak yeni bir ifade kazandırıken yeni şekillerde de denemeler yapmış, aruzu başarıyla kullanmıştır. Şiirlerinde hasta bir insanın acıları ilk bakışta göze çarpar. Düz yazıları ise başka dillere çevrilecek kadar ilgi görmüştür. Hikâyelerinin bir kısmı Sırpça ve Hırvatça'ya çevrilmiştir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. Ankara: AKM Yay.

Yanardağ, Mehmet Fetih (1995). Hanımlara Mahsus Gazete Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET FETİH YANARDAĞ
Yayın Tarihi: 30.08.2013
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ah... Sıhhat

Bir neş'esi kalb-i nâle-kârın

Bir kahkahaya ederse icbâr

Ey derd... Belâsı cism-i zârın

Bir çehre-i şûm gam-medârın

Eyler de beni zebûn u nâ-çâr

Karşımda sen iftihâr edersin

Sıhhat, a güzel enîs-i cânın

Makbûle'ye hasr eden firâkı

Zî-ruh değil mi âşiyânın

Göstermiyerek dile nişânın

Hiç olmıyarak ona mülâki

Nâlende-i intizâr edersin.

Feyzin dil-i zâre karşı mefkûd

Mihnet ile buldu ömrüm encâm

Dünyâda sen ey meâl-i maksûd

Bir eylemedin garibi hoşnûd

Teşrîfine eyledikçe ibrâm

Hicrin ile dağ-dâr idersin

Çeşmânımı girye-bâr idersin.

(Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri, Ankara: Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay. 135-136.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Defterdar-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 7 Ekim 1729Doğum YeriGörüntüle
2Gaye Boralıoğlud. 22 Ekim 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SADÎK, Yahyâ Efendid. 1691 - ö. 1752Doğum YeriGörüntüle
4Ali Ferruh (İBNÜRREŞAT)d. 5 Haziran 1865 - ö. 20 Ekim 1904Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Abdulmâlik Hilmîd. 1865 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
6AYNALI, Mustafa Aynalıd. 1865 - ö. 1964Doğum YılıGörüntüle
7ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED ARİFd. 1846 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
9EDÎB, Ali Edîb Beyd. 1870-71 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
10DÂNİŞ MEHMED, Safiye Sultân-zâded. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HASAN FEHMÎ PAŞA, Batumlud. 1836 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SENÂYÎ, Mehmed Senâyî Çelebid. ? - ö. 1562-63Madde AdıGörüntüle
14SIRRI SEYMANd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15VARVARÎ, Ali Paşad. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle